Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-iepirkums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

E-iepirkums

Eiropas ekonomika saskaras ar nepieciešamību samazināt publiskos izdevumus un rast jaunus ekonomiskās izaugsmes avotus. Pilnīga e-iepirkumu ieviešana varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumuun ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu

KOPSAVILKUMS

Pāreja uz e-iepirkumu ir daļa no Eiropas publiskā iepirkuma noteikumu modernizēšanas. Eiropas Parlaments un Padome 2014. gada aprīlī pieņēma trīs tiesību aktus, kas ļauj īstenot šo pāreju.

KAS IR E-IEPIRKUMS?

E-iepirkums ir veids, kādā publiskā sektora struktūras, izmantojot elektroniskus līdzekļus, pērk preces un pakalpojumus vai publicē uzaicinājumus piedalīties konkursos par būvdarbiem.

Plašāka e-iepirkuma izmantošana Eiropā ļauj:

  • vienkāršot iepirkuma procesu;
  • samazināt darba un izmaksu apjomu;
  • palielināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piedalīšanos;
  • nodrošināt labāku kvalitāti un zemākas cenas.

SKAIDRĀKS, VIENKĀRŠOTS JAUNAIS TIESISKAIS REGULĒJUMS

2014. gada aprīlī tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums, ko veido trīs jaunas direktīvas, kuru pamatmērķi ir šādi:

  • padarīt e-iepirkumu obligātu noteiktos procesa posmos un attiecībā uz centralizēto iepirkumu struktūrām (kas centralizē pasūtījumus līgumslēdzējas iestādes vārdā); šie pasākumi ir piemērojami no 2016. gada aprīļa, un tos īsteno attiecībā uz visām līgumslēdzējām iestādēm Eiropas Savienībā (ES) no 2018. gada oktobra;
  • ierobežot tehniskos šķēršļus saistībā ar publisko līgumu pārrobežu pieteikumu iesniegšanu.

Direktīvas izveido skaidru tiesisko regulējumu, kas ietver aspektus saistībā ar elektronisko parakstu iespējamu lietošanu. Papildus tam direktīvu mērķis ir:

  • nostiprināt e-Certis informācijas sistēmas lomu saistībā ar 28 ES valstīs iepirkuma procedūrās pieprasītajiem sertifikātiem un apliecinājumiem;
  • paredzēt izņēmumus saistībā ar elektronisko līdzekļu izmantošanu.

Tāpat direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu paredz izveidot vienkāršotu sistēmu, kas padara e-iepirkumu neobligātu, tomēr elektroniska paziņošana ir padarīta obligāta.

Priekšvēsture

Komisija Aktā par vienoto tirgu ir paudusi vēlmi modernizēt ES publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu. Šai nozarei ir liela ekonomiska nozīme, un e-iepirkuma ieviešana veicinās publisko iepirkumu efektivitāti.

Plašāka informācija atrodama:

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. E-iepirkuma stratēģija ( COM(2012) 179 final -Oficiālajā Vēstnesīnav publicēts).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Pilnīgs e-iepirkums valsts pārvaldes modernizēšanai ( COM(2013) 453 final -Oficiālajā Vēstnesīnav publicēts).

Šajā paziņojumā ir aprakstīts progress e-iepirkuma īstenošanā, sākot ar paziņojumu par līgumiem elektronisku publicēšanu un beidzot ar elektroniskajiem maksājumiem, kā noteikts 2012. gada paziņojumā.

Pēdējā atjaunināšana: 09.11.2014

Top