Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika par tūrismu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika par tūrismu

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 692/2011 — Eiropas statistika par tūrismu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības (ES) noteikumus un metodes tūrisma statistikas datu izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai. Regula ir cieši saistīta ar Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm ir pienākums vākt, izstrādāt, apstrādāt un nosūtīt saskaņotus statistikas datus par piedāvājumu un pieprasījumu tūrisma nozarē.

Apkopojamie dati

 • ES valstīm ir jāvāc dati par iekšzemes (t. i., vietējo un ienākošo) tūrismu, proti, par tūristu izmitināšanas uzņēmumu (t. i, uzņēmumu, kuri kā maksas pakalpojumu piedāvā īslaicīgas apmešanās iespējas) jaudu. Savāktā informācija ietver datus par:
  • uzņēmumu skaitu;
  • gultasvietu skaitu;
  • numuru skaitu.
 • Dažus no šiem mainīgajiem lielumiem apkopo gan valsts, gan reģionālā līmenī (kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijasNUTS — 2. līmenis) un attiecina uz:
  • izmitināšanas veidu (viesnīcas, tūristu izmitināšanas uzņēmumi, kempingi);
  • apdzīvotās vietas tipu (blīvi apdzīvotas, vidēji apdzīvotas vai mazapdzīvotas vietas, vietas, kas atrodas vai neatrodas piekrastē);
  • lielumu (mazi, vidēji vai lieli uzņēmumi).
 • ES valstīm ir jāvāc dati arī par tiem uzņēmumiem, kuros numuri ir pieejami personām ar kustību traucējumiem, tostarp ratiņkrēslu lietotājiem.
 • Tiek vākta arī informācija par uzņēmumu izmantojumu, piemēram, nakšņošanas reižu skaits un rezidentu un nerezidentu ierašanās reižu skaits, kā arī numuru un gultasvietu izmantojuma koeficients. Dažus no šiem mainīgajiem lielumiem apkopo arī reģionālajā NUTS 2. līmenī — gluži tāpat kā statistikas datus par jaudu.
 • ES valstis vāc datus par valsts tūrismu (vietējais un izejošais tūrisms). Šie dati attiecas uz pieprasījumu pēc līdzdalības tūrismā un tūrisma ceļojumu raksturlielumiem. Šo datu pamatā ir mainīgie lielumi, tostarp personiskos nolūkos veiktu tūrisma ceļojumu ilgums un galamērķis, un sociāldemogrāfiskie mainīgie lielumi, piemēram, vecuma grupa, izglītības līmenis (pēc izvēles), nodarbinātība (pēc izvēles) utt.
 • Reizi trijos gados ES valstis apkopo arī datus, kas atspoguļo galvenos iemeslus, kāpēc respondenti nepiedalījās tūrismā personiskos nolūkos (finansiāli iemesli, laika trūkums, veselības stāvoklis utt.).
 • Visbeidzot, ES valstis vāc datus arī par tūrisma pieprasījumu pēc vienas dienas vietējiem apmeklējumiem un ārvalstu apmeklējumiem. Šo datu pamatā ir mainīgie lielumi, kas attiecas uz:
  • vienas dienas apmeklējumu skaitu (personiskos vai profesionālos nolūkos);
  • izdevumiem;
  • galamērķa valsti (ārvalstu apmeklējumu gadījumā);
  • sociāldemogrāfiskajiem mainīgajiem lielumiem.
 • Reizi gadā ES valstis nosūta Eurostat ziņojumu par apkopoto datu kvalitāti. Eurostat izstrādā un atjaunina metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā ietver pamatnostādnes statistikas sagatavošanai.

Datu avoti

ES valstis var veidot nepieciešamos statistiskos datus, kombinējot turpmāk norādītos dažādos avotus: apsekojumus, citus piemērotus avotus (tostarp administratīvos datus), piemērotas statistiskā novērtējuma procedūras.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 11. augusta.

KONTEKSTS

Tūrisms ir svarīga Eiropas Savienības (ES) ekonomikas nozare. Statistikas dati par tūrismu tiek vākti, lai palīdzētu politikas veidotājiem, kā arī visiem tiem, kas strādā vai darbojas šajā nozarē.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 692/2011 (2011. gada 6. jūlijs) attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (OV L 192, 22.7.2011., 17.–32. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 692/2011 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164.–173. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu (COM(2016) 489 final, 29.7.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.11.2016

Top