Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas standartizācijas sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas standartizācijas sistēma

KOPSAVILKUMS:

COM(2011) 311 galīgā redakcija — Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis — līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi

Regula (ES) Nr. 1025/2012

KOPSAVILKUMS

ĪSS APSKATS

Šajā paziņojumā uzsvērts standartu* nozīmīgums Eiropas ekonomikai un sabiedrībai.

Tajā ir piedāvāta stratēģija, lai paātrinātu, vienkāršotu un modernizētu Eiropas standartizācijas procesus, lai tie pielāgotos strauji mainīgajiem apstākļiem pasaulē un ekonomiskajā vidē.

1025/2012 nosaka to, kā darbojas ES standartu noteikšanas process un kā šajā procesā kopā strādā dažādas iesaistītās organizācijas (gan ES, gan valsts līmenī).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas standartiem:

jāatbalsta rūpniecības politika un inovācija, it īpaši jauni produkti un pakalpojumi;

jāpievēršas būtiskām sociālajām problēmām, piemēram, klimata pārmaiņām un Eiropas mēroga tirgus drošības ražojumu jomā izveidei;

jāiesaista izstrādes procesā visas potenciāli ieinteresētās personas, it īpaši MVU un sabiedrības pārstāvji;

jāpiešķir lielāka nozīme vienota pakalpojumu tirgus izveidē;

jānodrošina sadarbspēja starp dažādām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ierīcēm, lietojumprogrammām, datu repozitorijiem, pakalpojumiem un tīkliem;

jāpaaugstina ES globālā konkurētspēja, kalpojot par pamatu starptautiskajiem standartiem.

Stratēģiskais redzējums piedāvā 29 leģislatīvus un neleģislatīvus veidus, kā šos mērķus var sasniegt.

Regulas (ES) Nr. 1025/2012, kas pieņemta 2012. gada oktobrī, pamatā ir stratēģiskais redzējums. Ar to ievieš procedūras, lai paātrinātu Eiropas standartu pieņemšanu un ieviestu pienākumu Eiropas Komisijai noteikt stratēģiskās standartizācijas prioritātes turpmākajiem gadiem.

Eiropadomes sanāksmē 2014. gada martā ES līderi savos secinājumos atzina būtisko nozīmi, kāda standartiem var būt Eiropas rūpniecības globālās konkurētspējas stiprināšanā. Tie aicināja veikt pasākumus Eiropas un starptautisko standartu un regulu izmantošanas veicināšanai.

2015. gada maijā Komisija publicēja neatkarīga pārskata par Eiropas standartizācijas sistēmu galīgo ziņojumu.

GALVENIE TERMINI

* Standarts: brīvprātīgs dokuments, kas nosaka tehniskās vai kvalitātes prasības ražojumiem, procesiem un pakalpojumiem.

KONTEKSTS

Agrāk standarti galvenokārt tika attiecināti uz ražojumiem. Pakāpeniski tie tiek izmantoti arī attiecībā uz procesiem un ražošanas metodēm, aptverot plašu jautājumu spektru. Tiem ir izšķiroša nozīme daudzās un dažādās jomās, sākot no atbalsta Eiropas konkurētspējas uzlabošanai līdz patērētāju tiesību aizsardzībai un invalīdu un vecu cilvēku piekļuves iespēju uzlabošanai.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis — līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi (COM(2011) 311 galīgā redakcija, 1.6.2011.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12.–33. lpp.). Regulas (ES) Nr. 1025/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Padomes Secinājumi 2014. gada 20.–21. marts

Neatkarīgs pārskats par Eiropas standartizācijas sistēmu — galīgais ziņojums, Eiropas Komisija, 2015. gada 20. maijs

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top