Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riska ieguldījumu fondi un privātā kapitāla fondi — noteikumi pārvaldniekiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riska ieguldījumu fondi un privātā kapitāla fondi — noteikumi pārvaldniekiem

KOPSAVILKUMS:

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki — Direktīva 2011/61/ES

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido tiesisko regulējumu attiecībā uz atļauju piešķiršanu dažādu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP), ieskaitot riska ieguldījuma fondu un privātā kapitāla fondu pārvaldniekus, un to uzraudzību un kontroli.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Izņēmumi: direktīvā ir norādītas struktūras, uz kurām tā neattiecas, t. sk.:

direktīvā definētās kontrolakciju sabiedrības;

pensiju fondu pārvaldības iestādes;

darba ņēmēju līdzdalības shēmas;

pārvalstiskas institūcijas;

valstu centrālās bankas;

apdrošināšanas līgumi.

Pase: AIFP var sniegt pakalpojumus dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs, pamatojoties uz vienotu “pasi” jeb atļauju. Kad AIFP ir saņēmis atļauju darbībai vienā ES valstī un ievēro direktīvas noteikumus, attiecīgais AIFP ir tiesīgs pārvaldīt vai tirgot fondus profesionāliem ieguldītājiem visā ES.

Atļaujas: lai darbotos ES, fondu pārvaldniekiem ir jāsaņem atļauja no izcelsmes ES valsts kompetentajām iestādēm. Lai saņemtu atļauju, AIFP ir jābūt vismaz minimālajam kapitāla apjomam likvīdos aktīvos vai īstermiņa aktīvos.

Depozitārijs: AIFP ir jānodrošina, ka to pārvaldītie fondi ieceļ neatkarīgu depozitāriju, piemēram, banku vai ieguldījumu sabiedrību, kas atbild par fonda darbības uzraudzību un nodrošina, ka fonda aktīvi ir atbilstīgi aizsargāti.

Riska pārvaldība un prudenciāla uzraudzība: AIFP ir jāpārliecina kompetentā iestāde, ka AIFP iekšējās riska pārvaldības procedūras ir pietiekami stingras. Tas ietver prasību regulāri sniegt informāciju par to galvenajiem tirgiem un par to tirgotajiem instrumentiem, kā arī par galvenajiem riska darījumiem un riska koncentrācijām.

Attieksme pret ieguldītājiem: lai veicinātu ieguldītāju uzticību, AIFP ir skaidri jāapraksta to ieguldījumu politika, tostarp aktīvu veidi un saistību īpatsvara palielināšanas izmantošana. Ieguldītājiem pēc pieprasījuma dara pieejamu gada pārskatu par katru finanšu gadu.

Fondi, kas izmanto saistību īpatsvara palielināšanu: direktīvā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz saistību īpatsvara palielināšanu, t. i., saistību izmantošanu ieguldījumu finansēšanai. Kompetentās iestādes ir tiesīgas noteikt ierobežojumus saistību īpatsvara palielināšanai, lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti.

Privātā kapitāla fondi: attiecībā uz AIFP, kuri pārvalda AIF, kas ieguvuši kontroli biržas sarakstos neiekļautā sabiedrībā vai emitentā, ir piemērojami aizsardzības pasākumi pret aktīvu samazināšanu. Divus gadus AIFP nedrīkst veicināt jebkādu sadali, kapitāla samazināšanu, akciju atpakaļpirkšanu vai sabiedrības veiktu pašu akciju iegādi.

Ārpussavienības fondi un pārvaldnieki: ievērojot direktīvas noteikumus, “pases” režīmu var paplašināt attiecībā uz ārpussavienības AIFP un uz ES vai ārpussavienības AIFP pārvaldītu ārpussavienības fondu tirdzniecību.

Tiesības nepiemērot prasības mazākiem fondiem: ES valstis var izvēlēties nepiemērot direktīvu mazākiem AIFP, t. i., fondiem, kuru pārvaldīto aktīvu vērtība nepārsniedz EUR 100 miljonus, ja tie izmanto saistību īpatsvara palielināšanu, vai EUR 500 miljonus, ja tie neizmanto saistību īpatsvara palielināšanu. Tomēr mazākiem fondiem ir piemērojamas minimālās prasības attiecībā uz reģistrēšanu un ziņošanu.

Vairākos Eiropas Komisijas vēlāk pieņemtos deleģētos un īstenošanas pasākumos ir sniegti tehniski norādījumi par direktīvas piemērošanu.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2011. gada 21. jūlijā.

Tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2013. gada 22. jūlijam.

KONTEKSTS

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1.–73. lpp.)

Direktīvas 2011/61/ES turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 231/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību (OV L 83, 22.3.2013., 1.–95. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā izmanto pilnvaru deleģēšanu Komisijai pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 2011. gada 8. jūnija Direktīvas 2011/61/ES 56. pantu (COM(2015) 383 final, 3.8.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.10.2015

Top