Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehānisko transportlīdzekļu riepu uzstādīšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehānisko transportlīdzekļu riepu uzstādīšana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 458/2011 — tipa apstiprinājuma prasības mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka prasības, kas piemērojamas EK tipa apstiprinājumam attiecībā uz riepu uzstādīšanu šādu kategoriju transportlīdzekļiem:
  • M: mehāniskie transportlīdzekļi, kas projektēti un konstruēti pasažieru pārvadāšanas vajadzībām un kuriem ir vismaz četri riteņi;
  • N: mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti un konstruēti preču pārvadāšanas vajadzībām un kuriem ir vismaz četri riteņi;
  • O: piekabes.
 • Ar to īsteno Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Prasības attiecībā uz riepu montāžu

Saskaņā ar regulu par mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību riepas tiek iedalītas 3 kategorijās: C1, C2 un C3.

Visām transportlīdzeklim uzstādītajām riepām, izņemot pagaidu lietošanas rezerves riepas*, ir jābūt vienādai konstrukcijai.

Attālumam, kādā ritenis rotē, ir jābūt tādam, kas netraucē riepas un riteņa loka kustību.

Transportlīdzekļiem uzmontētajām riepām ir jābūt maksimāli pieļaujamās slodzes indeksiem, un uz tām ir jābūt ātruma kategorijas simbolam. Šiem aspektiem ir jābūt savietojamiem ar attiecīgajiem transportlīdzekļiem.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar rezerves riteni, tam ir jāpieder pie vienas no šādām divām kategorijām:

 • tāda izmēra standarta rezerves bloks kā riepas, kas transportlīdzeklim uzstādītas;
 • tāda tipa pagaidu lietošanas rezerves bloks, kas piemērots lietošanai transportlīdzeklī.

Noteikumi attiecībā uz EK tipa apstiprinājumu

Transportlīdzekļa ražotājam ir pienākums iesniegt pieteikumu EK tipa apstiprinājuma saņemšanai kompetentajai iestādei. Šajā pieteikumā jāietver noteikta informācija, jo īpaši:

 • transportlīdzekļa marka un tips;
 • transportlīdzekļa asu un riteņu skaits;
 • riepu galvenie raksturlielumi.

Ja kompetentā iestāde uzskata, ka transportlīdzeklis atbilst visām noteiktajām prasībām attiecībā uz riepu uzstādīšanu, tā izsniedz EK tipa apstiprinājumu un piešķir tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

Ar Regulu (ES) 2015/166 groza Regulu (ES) Nr. 458/2011, pielāgojot to tehniskajam progresam attiecībā uz neobligāto rezerves riteni N1 kategorijas transportlīdzekļiem (t. i., transportlīdzekļiem, kas pārvadā preces un kuru maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 2. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pagaidu lietošanas rezerves riepa: riepa, kas konstruēta izmantošanai ar spiedienu, kas ir augstāks par standarta un pastiprinātajām riepām noteikto spiedienu

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 458/2011 (2011. gada 12. maijs) par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (OV L 124, 13.5.2011., 11.–20. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 458/2011 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2016

Top