Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), kura atrodas Parīzē, tika izveidota 2010. gadā, lai nodrošinātu Eiropas finanšu tirgu stabilitāti un novērstu trūkumus Eiropas finanšu uzraudzībā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), kura atrodas Parīzē, tika izveidota 2010. gadā, lai nodrošinātu Eiropas finanšu tirgu stabilitāti un novērstu trūkumus Eiropas finanšu uzraudzībā.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido EVTI, kas ir Eiropas iestāde, kura uzlabo koordināciju starp finanšu tirgu valsts regulatoriem un nodrošina ES finanšu tiesību aktu konsekventu piemērošanu ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību aktu konsekventa piemērošana

EVTI izstrādā regulējuma un tehniskos standartus, kuru pamatā ir ES finanšu tiesību akti. Tai ir tiesības izdot arī pamatnostādnes un ieteikumus par Eiropas tiesību aktu piemērošanu.

Patērētāju aizsardzība un finanšu darbības

EVTI veicina tirgus pārredzamību, vienkāršumu un taisnīgumu nolūkā aizsargāt finanšu produktu patērētājus. Līdztekus citiem uzdevumiem tā uzrauga finanšu darbības un analizē patēriņa tendences. Stingri noteiktos gadījumos tā var uz laiku aizliegt vai ierobežot finanšu darbības, kas apdraud finanšu tirgu stabilitāti.

Tiesību aktu pārkāpumi

EVTI var izmeklēt valsts iestādes izdarītus tiesību aktu pārkāpumus. Tas notiek gadījumā, ja valsts iestāde nenodrošina to, ka finanšu tirgus dalībnieks ievēro Eiropas tiesību aktus.

EVTI divu mēnešu laikā var sniegt ieteikumu, uzdodot valsts iestādei veikt pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas tiesību aktiem. Pēc tam Eiropas Komisija sniedz oficiālu atzinumu. Ja tiesību aktu neievērošana no valsts iestādes puses netiek novērsta, EVTI stingri noteiktos gadījumos var pieņemt tieši finanšu tirgus dalībniekam adresētu lēmumu. Šis lēmums ir noteicošais attiecībā uz kompetentās iestādes iepriekš pieņemtiem lēmumiem.

Eiropas finanšu uzraudzība

EVTI ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas, kas izveidota 2010. gadā un kuru veido vēl trīs citas uzraudzības organizācijas:

Eiropas Banku iestāde, kas atrodas Londonā.

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, kas atrodas Frankfurtē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1095/2010

16.12.2010.

-

OV L 331, 15.12.2010., 84.-119. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/61/ES

21.7.2011.

22.7.2013.

OV L 174, 1.7.2011., 1.-73. lpp.

Direktīva 2014/51/ES

23.5.2014.

31.3.2015.

OV L 153, 22.5.2014., 1.-61. lpp.

Regula (ES) Nr. 258/2014

9.4.2014.

-

OV L 105, 8.4.2014., 1.-8. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (ES) Nr. 1096/2010 (2010. gada 17. novembris), ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010., 162.-164. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/78/ES (2010. gada 24. novembris), ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 331, 15.12.2010., 120.-161. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1.-73. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/51/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2009/138/EK un Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 153, 22.5.2014., 1.-61. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 16.04.2015

Top