Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Banku iestāde (EBI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Banku iestāde (EBI)

2008. gada finanšu krīze izgaismoja nepilnības Eiropas finanšu uzraudzībā. Eiropas Banku iestāde, kas atrodas Londonā, tika izveidota 2010. gadā ar nolūku nodrošināt Eiropas banku sistēmas stabilitāti un noturību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK.

KOPSAVILKUMS

2008. gada finanšu krīze izgaismoja nepilnības Eiropas finanšu uzraudzībā. Eiropas Banku iestāde, kas atrodas Londonā, tika izveidota 2010. gadā ar nolūku nodrošināt Eiropas banku sistēmas stabilitāti un noturību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

EBI tika nodibināta ar regulu, lai nostiprinātu nacionālo banku uzraudzības iestāžu koordinēšanu un nodrošinātu ES banku nozares tiesību aktu konsekventu piemērošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību aktu konsekventa piemērošana

EBI izstrādā normatīvos un tehniskos standartus, lai precizētu Padomes un Eiropas Parlamenta pieņemtos tiesību aktus banku nozarē. Tai ir tiesības izdot arī pamatnostādnes un ieteikumus par Eiropas tiesību aktu piemērošanu.

Stresa testi

EBI veic “stresa testu” veikšanas saskaņošanu ar nacionālajām iestādēm, kas atbild par banku uzraudzību, lai novērtētu banku noturību pret finanšu satricinājumiem. Jo īpaši tā vajadzīga, lai nodrošinātu, ka, veicot šos testus, valstu līmenī tiek izmantota saskaņota metodoloģija. Tā arī uzrauga un novērtē tirgu un kredītu tendences.

Tiesību aktu pārkāpumi

EBI ir tiesīga izmeklēt nacionālās uzraudzības iestādes veiktu, iespējams, nepareizu Eiropas banku un finanšu jomas tiesību aktu piemērošanu (jo īpaši, ja tā nenodrošina bankas atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām).

EBI var adresēt ieteikumu konkrētai nacionālajai uzraudzības iestādei. Ja tā to neievēro, tad Komisijai ir tiesības sniegt oficiālu atzinumu, ņemot vērā EBI ieteikumu.

Ja nacionālā uzraudzības iestāde joprojām nenodrošina bankas atbilstību tiesību aktiem, EBI var pieņemt tieši bankai adresētus lēmumus. Šīs pilnvaras var izmantot tikai izņēmuma apstākļos.

Eiropas finanšu uzraudzība

EBI ir daļa no Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas, kas izveidota 2010. gadā un kuru veido vēl trīs citas uzraudzības organizācijas.

KAD REGULA STĀJAS SPĒKĀ?

No 2010. gada 16. decembra.

Plašāka informācija ir pieejama EBI tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1093/2010

16.12.2010.

-

OV L 331, 15.12.2010., 12.-47. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1022/2013

30.10.2013.

-

OV L 287, 29.10.2013., 5.-14. lpp.

Direktīva 2014/17/ES

20.3.2014.

-

OV L 60, 28.2.2014., 34.-85. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (OV L 331, 15.12.2010, 162.-164. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OJ L 331, 15.12.2010, 120.-161. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 20.03.2015

Top