Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Automobiļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Automobiļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1008/2010 — tipa apstiprināšanas prasības attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • Tajā ir ietverti noteikumi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas* un apskalošanas ierīcēm*.
  • Tās mērķis ir pielāgot pašreizējās prasības zinātnes un tehnikas attīstībai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu izveido tipa apstiprināšanas prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm. Tā ietilpst Regulas (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un piekabju tipa apstiprināšanu īstenošanas pasākumos.

Par transportlīdzekļu tipu

Šī regula attiecas uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem, t.i., transportlīdzekļiem, kas izstrādāti un izgatavoti pasažieru transportēšanai un kuros papildus vadītājam ir paredzētas sēdvietas ne vairāk kā 8 pasažieriem.

Prasības automobiļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm

Ražotājiem ir jāaprīko transportlīdzekļi ar:

  • priekšējā stikla tīrītājiem, kuriem ir tīrītāju sviras. Priekšējā stikla tīrīšanas ierīcei ir nepieciešami vismaz 2 tīrīšanas biežuma iestatījumi. Priekšējā stikla tīrīšanas laukam ir jāsedz vismaz 98 % no redzamības lauka A un 80 % no redzamības lauka B (šie lauki ir attiecīgi definēti ANO/EEK Noteikumu Nr. 43 18. pielikuma 2.2. un 2.4. punktā);
  • apskalošanas ierīcēm, lai izšļāktu šķidrumu uz priekšējā stikla mērķa zonas bez noplūžu paliekām, cauruļvadu atvienošanās un jebkuras sprauslas darbības traucējumiem. Šai sistēmai ir jāpievada pietiekamu daudzumu šķidruma, lai notīrītu vismaz 60 % no redzamības lauka A.

Ar šo regulu tiek izveidotas arī testa procedūras, lai pārbaudītu ierīču atbilstību.

ES tipa apstiprināšanas attiecināšana

Transportlīdzekļa ražotājam ir jāiesniedz kompetentajai iestādei pieteikumu par transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu. Ražotājam ir 2 izvēles iespējas:

  • iesniegt pieteikumu par priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču apstiprināšanu katram transportlīdzekļa tipam; vai
  • iesniegt pieteikumu par priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīču kā tehnisku vienību apstiprināšanu.

ES pieteikumā iekļauj šādas ziņas:

  • transportlīdzekļa marka un tips;
  • tīrīšanas un apskalošanas ierīču detalizēts tehniskais apraksts;
  • tīrīšanas un apskalošanas ierīču darbības veida apraksts.

Ja kompetentā iestāde uzskata, ka ierīce vai transportlīdzeklis atbilst visām prasībām attiecībā uz priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, tā piešķir ES tipa apstiprinājumu un izsniedz tipa apstiprinājuma numuru saskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 30. novembra.

* GALVENIE TERMINI

Priekšējā stikla tīrīšanas ierīce: ierīce priekšējā stikla ārējās virsmas tīrīšanai.

Priekšējā stikla apskalošanas ierīce: ierīce šķidruma uzglabāšanai, pārvietošanai un tēmēšanai priekšējā stikla ārējās virsmas virzienā.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 1008/2010 (2010. gada 9. novembris) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 292, 10.11.2010., 2.–20. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1008/2010 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1.-160. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1.-24. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.10.2016

Top