Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Droši mehāniskie transportlīdzekļi un piekabes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Droši mehāniskie transportlīdzekļi un piekabes

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 661/2009 — mehānisko transportlīdzekļu un piekabju tipa apstiprināšana

KOPSAVILKUMS

Jauniem mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir jāatbilst vienādām tehniskajām prasībām visā Eiropas Savienībā. Tas palīdz nodrošināt augstu ceļu satiksmes drošības līmeni un vides aizsardzību, kā arī padara ES automobiļu rūpniecības nozari konkurētspējīgāku.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir noteiktas tehniskās prasības un procedūras, kas jāveic, lai nodrošinātu, ka jauni mehāniskie transportlīdzekļi atbilst ES drošības un energoefektivitātes standartiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regulā ir paredzētas prasības transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz:

mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju drošību;

mehānisko transportlīdzekļu energoefektivitāti (nosakot, ka riepu spiediena kontroles sistēmu un pārnesumu pārslēgšanas indikatoru uzstādīšana ir obligāta);

riepu drošību un energoefektivitāti, kā arī to trokšņa emisijām.

Regula attiecas uz:

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir vismaz četri riteņi un kurus izmanto pasažieru pārvadāšanai (M kategorija);

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuriem ir vismaz četri riteņi un kurus izmanto kravu pārvadāšanai (N kategorija);

piekabēm (O kategorija).

Tipa apstiprinājums*

Ar šīs regulas palīdzību ES ievēro vairākus Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumus attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu tehniskajām specifikācijām. Transportlīdzekli, kura tips ir apstiprināts saskaņā ar šiem ANO/EEK noteikumiem, uzskata par atbilstošu Komisijas tipa apstiprināšanas standartiem.

Regulā (ES) Nr. 2015/166, ar kuru tika papildināta un grozīta sākotnējā regula, ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz īpašām procedūrām, tehniskajām prasībām un testiem tipa apstiprināšanai. Tā attiecas arī uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem paredzētām sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām.

Ražotāju pienākumi

Ražotājiem ir jāpierāda, ka jaunajiem transportlīdzekļiem, kas pārdoti, reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā ES teritorijā, ir tipa apstiprinājums saskaņā ar šo regulu.

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, visiem transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmu. M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu un joslu uzraudzības sistēmu. No 2015. gada 1. novembra šie noteikumi attiecas arī uz visiem jauniem kravas automobiļiem un autobusiem.

Riepām ir jāatbilst prasībām, kas attiecas uz:

saķeri ar mitru ceļu;

rites pretestību;

rites troksni.

Līdztekus daudzām citām sīki izstrādātām specifikācijām, kas attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, M1 kategorijas transportlīdzekļiem turklāt ir jābūt aprīkotiem ar riepu spiediena kontroles sistēmu, drošības jostu lietošanas atgādinājuma sistēmu un pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem.

ES valstu pienākumi

Komisijas tipa apstiprinājumu vai valstu tipa apstiprinājumu piešķir tikai tiem transportlīdzekļiem, kuri atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

KONTEKSTS

Drošība automobiļu rūpniecības nozarē.

GALVENIE TERMINI

* Tipa apstiprinājums: tas apliecina, ka transportlīdzekļa tips ir pārbaudīts, lai pārliecinātos, ka tas atbilst attiecīgajām reglamentējošajām, tehniskajām un drošības prasībām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 661/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 661/2009

20.8.2009.

OV L 200, 31.7.2009., 1.–24. lpp.

Labojums

OV L 337, 20.12.2011., 27. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 407/2011

1.5.2011.

OV L 108, 28.4.2011., 13.–20. lpp.

Regula (ES) Nr. 523/2012

11.7.2012.

OV L 160, 21.6.2012., 8.–12. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/166

24.2.2015.

OV L 28, 4.2.2015., 3.–39. lpp.

Regulas (EK) Nr. 661/2009 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 19/2011 (2011. gada 11. janvāris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 8, 12.1.2011., 1.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top