Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
CO2 emisiju samazināšana jauniem vieglajiem automobiļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

CO2 emisiju samazināšana jauniem vieglajiem automobiļiem

Ņemot vērā to, ka autotransports ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju radītājiem ES, šīs regulas mērķis ir samazināt šīs emisijas, nosakot ierobežojumus jauniem vieglajiem automobiļiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 443/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu nosaka standartus jauniem vieglajiem automobiļiem attiecībā uz to oglekļa dioksīda (CO2) emisijām. Pašreizējais ierobežojums ir 130 grami CO2 emisijas uz vienu kilometru. Šis ierobežojums līdz 2021. gadam tiks samazināts līdz 95 gramiem CO2 /km.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam tika pakāpeniski ieviests 130 g/km ierobežojums. Katru gadu šajā periodā noteiktai ražotāju automobiļu procentuālai daļai bija jāatbilst ierobežojuma palielinājumiem. Sākot ar 2015. gadu, šiem ierobežojumiem jāatbilst 100 % automobiļu (salīdzinot ar 75 % 2013. gadā un 80 % 2014. gadā).
  • Ja kāda ražotāja zināma automobiļu skaita radīto CO2 emisiju vidējais rādītājs pārsniegs emisiju ierobežojumu, tiks piemērota liela soda nauda. Par katru automobili ražotājam jāmaksā EUR 5 par pirmo g/km, kas pārsniedz ierobežojumu, EUR 15 par otro, EUR 25 par trešo un EUR 95 par katru nākamo g/km. Sākot ar 2019. gadu, par katru g/km, kas pārsniedz šo ierobežojumu, būs jāmaksā EUR 95.
  • Šis tiesību akts neattiecas uz maziem ražotājiem, kas gadā ES reģistrē mazāk nekā 1000 automobiļus, savukārt ražotāji, kas reģistrē no 1000 līdz 10 000 automobiļu gadā, var ierosināt paši savus emisiju samazināšanas mērķus. Tikmēr ražotāji, kuri gadā reģistrē 10 000-300 000 automobiļu, var pieteikties fiksēta samazināšanas mērķa saņemšanai.
  • Automobiļu ražotāju īstenotas videi draudzīgas inovācijas tiek atalgotas ar emisiju kredītu un superkredītu* sistēmu.

KONTEKSTS

Pašlaik automobiļi rada aptuveni 12 % no visām CO2 emisijām Eiropas Savienībā.

Šīs regulas aizsākumi meklējami stratēģijā, ko ES pieņēma 1995. gadā un kuras mērķis bija samazināt CO2 , pamatojoties uz 3 pīlāriem: brīvprātīga automobiļu nozares pārstāvju apņemšanās samazināt emisijas, fiskāli veicināšanas pasākumi automobiļiem ar ekonomisku degvielas patēriņu un uzlabojumi patērētājiem paredzētajā informācijā, izmantojot marķējumus, uz kuriem norādīti CO2 emisiju līmeņi, kā norādīts Direktīvā 1999/94/EK.

GALVENIE TERMINI

Superkredīti ir stimuli, ko piešķir autoražotājiem, lai tie reģistrētu automobiļus ar zemu emisijas līmeni. Saskaņā ar šo shēmu līdz 2016. gadam automobiļi, kas rada 50 vai mazāk CO2 g /km, tiek skaitīti kā pusotrs automobilis. Savukārt tas ražotājiem sniedz rīcības brīvību attiecībā uz tādu automobiļu ražošanu, kuru degvielas patēriņš nav tik ekonomisks.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs, kas veltītas vieglo automobiļu radīto CO2emisiju samazināšanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 443/2009

8.6.2009.

-

OV L 140, 5.6.2009., 1.-15. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 397/2013

8.5.2013.

-

OV L 120, 1.5.2013., 4.-8. lpp.

Regula (ES) Nr. 333/2014

8.4.2014.

-

OV L 103, 5.4.2014., 15.-21. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 1014/2010 (2010. gada 10. novembris) par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 293, 11.11.2010., 15.-20. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 396/2013 (2013. gada 30. aprīlis), ar ko Regulu (ES) Nr. 1014/2010 groza attiecībā uz noteiktām prasībām par jaunu vieglo automobiļu CO2 emisiju pārraudzību (OV L 120, 1.5.2013., 1.-3. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2015

Top