Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi — tipa apstiprinājuma noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ar ūdeņradi darbināmi transportlīdzekļi — tipa apstiprinājuma noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka prasības attiecībā uz ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu, kurus izmanto pasažieru un preču pārvadājumiem, un to sastāvdaļu un sistēmu ražošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ražotājiem:
  • jāpierāda, ka visi jaunie, ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi, ko pārdod, reģistrē vai laiž ekspluatācijā Eiropas Savienībā (ES), un visas to sastāvdaļas atbilst tiesību aktu noteikumiem;
  • jāsniedz apstiprināšanas iestādēm atbilstīga informācija par transportlīdzekļu specifikācijām un testu nosacījumiem;
  • jāsniedz informācija par ūdeņraža moduļa sastāvdaļu un sistēmu pārbaudi transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.
 • Ražotājiem jānodrošina, ka ūdeņraža moduļa sastāvdaļas un sistēmas:
  • spēj izturēt elektriskos, mehāniskos, termālos un ķīmiskos darbības apstākļus, neradot noplūdes vai nedeformējoties;
  • ir aizsargātas pret pārlieku hermetizēšanos;
  • spēj ticami izturēt paredzamās temperatūras un spiedienu to ekspluatācijas laikā;
  • ir konstruētas tā, lai tās varētu uzstādīt un aizsargāt pret bojājumiem.
 • Šajā tiesību aktā ir iekļautas konkrētas testu procedūras dažāda veida ūdeņraža tvertnēm un to sastāvdaļām.
 • Eiropas Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas pasākumus, piemēram, detalizētus noteikumus attiecībā uz dažādiem testiem un informāciju, kuru ražotājiem ir pienākums iesniegt.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2011. gada 24. februāra.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 79/2009 (2009. gada 14. janvāris), kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32.–46. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 406/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (OV L 122, 18.5.2010., 1.–107. lpp.). Komisijas Regulas (ES) Nr. 406/2010 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Regula (ES) Nr. 630/2012 (2012. gada 12. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuros kā degvielu izmanto ūdeņradi un ūdeņraža un dabasgāzes maisījumus, saistībā ar emisijām un attiecībā uz konkrētas informācijas iekļaušanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisko spēka piedziņas bloku, informācijas dokumentā transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumam (OV L 182, 13.7.2012., 14.–26. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016

Top