Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektroniskās naudas iestādes — darbība un konsultatīvā uzraudzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektroniskās naudas iestādes — darbība un konsultatīvā uzraudzība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/110/EK — elektroniskās naudas iestāžu darbība un konsultatīvā uzraudzība

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Ar elektroniskās naudas direktīvu izveido noteikumus par elektroniskās naudas* (e-naudas) iestāžu darbību un uzraudzību, lai veicinātu īsta vienota tirgus rašanos e-naudas pakalpojumu jomā Eiropas Savienībā (ES).
  • Ar to arī nodrošina atbilstību ES maksājumu pakalpojumu direktīvai (Direktīva 2007/64/EK), tādējādi veicinot vienota ES maksājumu tirgus izveidi, no kā iegūs patērētāji, uzņēmumi un ES ekonomika kopumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Elektroniskās naudas direktīvas vispārīgie mērķi ir šādi:

  • veicināt jaunu, inovatīvu un drošu e-naudas pakalpojumu rašanos;
  • nodrošināt jauniem uzņēmumiem piekļuvi tirgum;
  • veicināt efektīvu visu tirgus dalībnieku konkurenci.

Konkrēti ar direktīvu modernizē ES noteikumus par e-naudu, jo īpaši saskaņojot e-naudas iestāžu* konsultatīvās uzraudzības režīmu ar maksājumu pakalpojumu direktīvas prasībām maksājumu iestādēm.

Ar to ievieš samērīgas piesardzības prasības, lai jauniem uzņēmumiem atvieglotu piekļuvi tirgum. Tas ietver sākotnējā kapitāla prasību samazināšanu līdz EUR 350 000 un jaunus noteikumus par pašu kapitāla aprēķināšanu.

Iestādes, uz kurām attiecas elektroniskās naudas direktīva, ietver bankas, e-naudas iestādes, Eiropas Centrālo banku un valstu centrālās bankas.

Darbības, kuras atļauts veikt e-naudas iestādēm, ietver maksājumu pakalpojumu sniegšanu un ar šiem maksājumiem saistītu aizdevumu izsniegšanu.

2015. gada oktobrī ES pieņēma jaunu direktīvu par maksājumu pakalpojumiem, kas pazīstama kā MPD 2. Ar to no 2018. gada 13. janvāra atceļ Direktīvu 2007/64/EK. MPD 2 mērķis ir uzlabot drošību, paplašināt patērētāju izvēles iespējas un iet kopsolī ar inovācijām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 30. oktobra. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 30. aprīlim.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta e-naudai

GALVENIE TERMINI

* Elektroniskā nauda ir naudas digitāls ekvivalents, kas ļauj glabāt līdzekļus ierīcē (kartē vai tālrunī) vai internetā un veikt maksājumu darījumus.

* E-naudas iestādes ir organizācijas, kurām piešķirta atļauja emitēt elektronisko naudu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7.–17. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007., 1.–36. lpp.). Direktīvas 2007/64/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35.–127. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2016

Top