Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apdrošināšana un pārapdrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apdrošināšana un pārapdrošināšana

Eiropas Savienība ir pieņēmusi kopīgus noteikumus, lai atvieglotu apdrošināšanas sabiedrību darbu visās ES valstīs, lai nodrošinātu, ka šie uzņēmumi var izdzīvot grūtos laikos, un lai aizsargātu apdrošinājuma ņēmējus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir pieņēmusi kopīgus noteikumus, lai atvieglotu apdrošināšanas sabiedrību darbu visās ES valstīs, lai nodrošinātu, ka šie uzņēmumi var izdzīvot grūtos laikos, un lai aizsargātu apdrošinājuma ņēmējus.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Direktīvā, kas pazīstama ar nosaukumu “Maksātspēja II”, ir noteikts, ka apdrošināšanas sabiedrību rīcībā ir jābūt pietiekamiem finanšu resursiem. Tajā izklāstīti arī pārvaldības un uzraudzības noteikumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva attiecas uz nedzīvības apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām.

Licencēšana

Apdrošināšanas sabiedrība var veikt savu darbību pēc tam, kad ir saņēmusi licenci no uzraudzības iestādes savā valstī. Licence ir derīga visā ES teritorijā.

Prasības attiecībā uz kapitālu

Apdrošināšanas sabiedrību rīcībā ir jābūt to riska profiliem atbilstošam kapitālam, lai nodrošinātu, ka tiem ir pietiekami finanšu resursi, lai izturētu finansiālas grūtības. Tiem ir jāatbilst šādām kapitāla prasībām:

  • minimālā kapitāla prasība: minimālais kapitāla līmenis, zem kura apdrošinājuma ņēmēji būtu pakļauti augstam riska līmenim;
  • maksātspējas kapitāla prasība: kapitāls, kādu apdrošināšanas sabiedrībai vajag gadījumos, kad ir jāsedz ievērojami zaudējumi. Kapitāla apjomu aprēķina, ņemot vērā dažādus riskus, piemēram:
    • tirgus risks: no tirgus svārstībām izrietošu zaudējumu vai finansiālā stāvokļa izmaiņu risks;
    • operacionālais risks: zaudējumu risks, ko rada neatbilstīgas vai kļūdainas iekšējās procedūras, personāls vai sistēmas vai arī ārēji notikumi.

Ja sabiedrība neievēro šīs divas kapitāla prasības, uzraudzības iestādei ir attiecīgi jārīkojas.

Riska pārvaldības sistēma

Atbilstīga pārvaldības sistēma

Apdrošināšanas sabiedrībām ir jāievieš atbilstīga un pārredzama pārvaldības sistēma ar skaidru atbildības sadalījumu. Tām ir jābūt tādai administratīvajai kapacitātei, lai spētu risināt dažādus jautājumus, tostarp saistībā ar riska pārvaldību, atbilstību tiesību aktiem un iekšējo revīziju.

Riska un maksātspējas pašu novērtējums

Apdrošināšanas sabiedrībām ir regulāri jāveic riska un maksātspējas pašu novērtējums (ORSA). Tas nozīmē maksātspējas vajadzību riska novērtēšanu, ņemot vērā sabiedrību riska profilus, kā arī nepieciešamo finanšu resursu prasību ievērošanu no sabiedrību puses.

Uzraudzība

Uzraudzības pārbaude

Direktīvā ir paredzēts “uzraudzības pārbaudes process”, kas dod iespēju uzraudzības iestādēm pārbaudīt un novērtēt apdrošināšanas sabiedrību atbilstību noteikumiem. Mērķis ir palīdzēt uzraudzības iestādēm atklāt sabiedrības, kurām var rasties grūtības. Apdrošināšanas sabiedrībām informācija ir jāpublisko.

Grupas uzraudzības iestāde

Katrai apdrošināšanas grupai - sabiedrībai ar struktūrvienībām, kas sniedz pakalpojumus vienā vai vairākās Eiropas valstīs - ir jābūt grupas uzraudzības iestādei, kura veic konkrētus pienākumus ciešā sadarbībā ar iesaistītajām valsts uzraudzības iestādēm.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šo direktīvu piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas direktīvai“Maksātspēja II”veltītajā tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/138/EK

6.1.2010.

31.10.2012.

OV L 335, 17.12.2009., 1.-155. lpp.

Labojums

-

-

OV L 219, 27.7.2014., 66.-66. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/89/ES

9.12.2011.

10.6.2013.

OV L 326, 8.12.2011., 113.-141. lpp.

Direktīva 2012/23/ES

15.9.2012.

30.6.2013.

OV L 249, 14.9.2012., 1.-2. lpp.

Direktīva 2013/58/ES

19.12.2013.

31.3.2015.

OV L 341, 18.12.2013., 1.-3. lpp.

Direktīva 2014/51/ES

23.5.2014.

31.3.2015.

OV L 153, 22.5.2014., 1.-61. lpp.

Direktīvas 2009/138/EK turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1.-797. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2015

Top