Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Publiskais iepirkums drošības un aizsardzības jomās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Publiskais iepirkums drošības un aizsardzības jomās

 

KOPSAVILKUMS

Īpaši publiskā iepirkuma noteikumi drošības un aizsardzības nozarēs ir nepieciešami, lai atvērtu ES aizsardzības tirgus, nepakļaujot riskam ES valstu leģitīmās drošības intereses. Šī direktīva palielina konkurenci un pārredzamību šajās nozarēs, tādējādi ļaujot Eiropas uzņēmumiem iesniegt vairāk piedāvājumu drošības un aizsardzības iepirkuma līgumiem visā ES.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā noteikti ES iepirkuma noteikumi, kas pielāgoti drošības un aizsardzības nozaru specifikai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma: direktīva principā attiecas uz visiem militārā aprīkojuma, būvdarbu un pakalpojumu iepirkuma līgumiem un uz visiem sensitīva rakstura pirkumiem, kas paredzēti drošības mērķiem un ietver klasificētu informāciju.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 346. pantu ES valstis patur tiesības neattiecināt šo direktīvu uz līgumiem. Tas ir nepieciešams būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai.

Šī direktīva neattiecas uz atsevišķiem līgumu veidiem. Tie ir šādi:

līgumi, kas noslēgti par izlūkošanas darbību vai ir saistīti ar karaspēka izvietošanu, kas noslēgti saskaņā ar to starptautisku organizāciju noteikumiem, kuras veic iepirkumus šiem mērķiem;

līgumi, kurus viena valdība slēdz ar otru valdību par militārā aprīkojuma vai sensitīva aprīkojuma piegādi.

Šī direktīva pieļauj pārskatīšanas procedūras (proti, iespēju pretendentiem* apstrīdēt līguma piešķiršanu citam pretendentam), kas paredzētas iesaistīto pretendentu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. Šīs procedūras arī veicina pārredzamību un nediskriminēšanu līgumu piešķiršanā, neapdraudot ES valsts nepieciešamību saglabāt konfidencialitāti.

Šī direktīva ir saistīta ar Direktīvu 2009/43/EK par ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem ES iekšienē. Vienkāršoti ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumi starp ES valstīm, ko nodrošina Direktīva 2009/43/EK, ir nepieciešami, lai nodrošinātu pārrobežu konkursu pareizu darbību.

2014. gada jūnijā Eiropas Komisija publiskoja ceļvedi pasākumiem ES vienotā tirgus stiprināšanai un konkurences veicināšanai aizsardzības nozarē. Šī ceļveža mērķis ir īstenot Komisijas 2013. gada jūlijapaziņojumu par drošību un aizsardzību. Plānotie pasākumi ietver grozījumus direktīvā, lai labāk novērstu atlikušos tirgus traucējumus un uzlabotu militārā un sensitīvā aprīkojuma piegāžu drošību starp ES valstīm.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 2009. gada 21. augustā, un ES valstīm tā bija jātransponē līdz 2011. gada 21. augustam.

KONTEKSTS

Eiropas militārās rūpniecības politika

GALVENIE TERMINI

* Pretendents: organizācija vai apvienība, kas iesniedz piedāvājumu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/81/EK (2009. gada 13. jūlijs), ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/81/EK

21.8.2009.

21.8.2011.

OV L 216, 20.8.2009., 76.–136. lpp.

Direktīvas 2009/81/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/43/EK (2009. gada 6. maijs), ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem kopienas iekšienē (OV L 146, 10.6.2009., 1.–36. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 19.10.2015

Top