Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sertifikācijas noteikumi lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (EURO VI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sertifikācijas noteikumi lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (EURO VI)

Šī regula palīdz sasniegt Eiropas mērķus cīņā pret gaisu piesārņojošām emisijām un gaisa kvalitātes jomā. Ar to ievieš noteikumus par tehniskajām prasībām lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu un to motoru tipa apstiprinājumam attiecībā uz to radītajām emisijām, kā arī papildina esošos tiesību aktus par Kopienas mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šī regula nosaka tiesisko regulējumu lielas celtspējas/kravnesības mehānisko transportlīdzekļu, motoru un rezerves daļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz to radītajām emisijām. Tajā arī paredzēti noteikumi par:

ekspluatācijas atbilstību transportlīdzekļiem un motoriem;

piesārņojuma kontroles iekārtu ilgizturīgumu;

iebūvētām diagnostikas (OBD) sistēmām;

piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai;

degvielas patēriņa un CO2 emisiju mērījumiem.

Šo regulu piemēro Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā definētajiem M1, M2, N1 un N2 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru atskaites masa pārsniedz 2610 kg, un visiem M3 un N3 kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā definēts minētajā pielikumā.

Izgatavotāju pienākumi

Izgatavotājiem uzskatāmi jāpierāda, ka visi Kopienā pārdotie, reģistrētie vai ekspluatācijā nodotie jaunie transportlīdzekļi, motori un rezerves daļas ir saņēmuši EK tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo regulu.

Izgatavotājiem arī jāveic tādi tehniski pasākumi, lai nodrošinātu, ka izpūtēja emisijas tiek efektīvi ierobežotas visā transportlīdzekļa normālās izmantošanas laikā parastos ekspluatācijas apstākļos.

Prasības un testi

Izgatavotāji transportlīdzekļus un motorus aprīko ar komponentiem, kas nodrošina atbilstību šīs regulas I pielikumā noteiktajiem emisiju ierobežojumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas šajā regulā un īstenošanas tiesību aktos norādītajiem noteikumiem.

Piekļuve informācijai

Transportlīdzekļu izgatavotāji nodrošina, ka neatkarīgiem uzņēmumiem ir piekļuve informācijai par iebūvētām diagnostikas (OBD) sistēmām un diagnostikas iekārtām, instrumentiem un programmatūrai. Papildus tam izgatavotāji nodrošina standartizētu, drošu un attālinātu iekārtu, lai dotu iespēju neatkarīgiem remontētājiem pabeigt darbības, kas saistītas ar piekļuvi transportlīdzekļa drošības sistēmai.

Informāciju dara pieejamu izgatavotāju tīmekļa vietnēs vai, ja tas nav iespējams, citā piemērotā veidā.

Grafiks

No 2012. gada 31. decembra valstu iestādes vairs nepiešķir Kopienas tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu transportlīdzekļiem, kuri neatbilst šai regulai. Valstu iestādes no 2013. gada 31. decembra arī aizliedz reģistrēt jaunus transportlīdzekļus, kuri neatbilst šai regulai.

Finanšu stimuli

Līdz 2013. gada 31. decembrim dalībvalstis var nodrošināt finanšu stimulus tādu sērijveidā ražotu mehānisko transportlīdzekļu iegādei, kuri atbilst šai regulai. Var arī apsvērt pārveidošanas pasākumus, lai pielāgotu ekspluatācijā esošus mehāniskos transportlīdzekļus, vai saistībā ar transportlīdzekļu nodošanu metāllūžņos.

Finanšu stimulu apjomam jābūt vienādam ar veikto tehnisko pasākumu papildizmaksām, lai nodrošinātu transportlīdzekļu atbilstību emisiju ierobežojumiem.

Šī regula no 2013. gada 31. decembra atcēla direktīvas 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK.

Konteksts

Sestajā Kopienas vides rīcības programmā ir uzsvērta nepieciešamība samazināt gaisa piesārņojumu. Šī regula sekmē Savienības mērķu sasniegšanu saistībā ar gaisa kvalitāti, izveidojot sistēmu, kas liek autorūpniecības nozarei ierobežot izgatavoto transportlīdzekļu emisijas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 595/2009

7.8.2009.

-

OV L 188, 18.7.2009.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 582/2011

15.7.2011.

-

Oficiālais Vēstnesis L 167, 25.6.2011.

Regula (ES) Nr. 133/2014

10.3.2014.

-

Oficiālais Vēstnesis L 47, 18.2.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 136/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 5 un Euro 6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) [Oficiālais Vēstnesis L 43, 13.2.2014.].

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu [COM(2014) 28 final, 31.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Saistībā ar ES gaisa kvalitāti un Labāka regulējuma programmu ar šo priekšlikumu ievieš vairākus grozījumus, kas cita starpā vienkāršo tipa apstiprinājuma sistēmu izgatavotājiem un ievieš NO2 emisiju robežvērtības.

Pēdējā atjaunināšana: 29.04.2014

Top