Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterināro zāļu atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterināro zāļu atliekas dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 470/2009 — ES procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par veterinārajā medicīnā izmantoto farmakoloģiski aktīvo vielu, piemēram, antibiotiku, atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu dzīvnieku izcelsmes pārtikā, tajā skaitā gaļā, zivīs, pienā, olās un medū, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu.

Šajā saistībā tā nosaka:

atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu*;

atsauces vērtību* gadījumos, kad nav aprēķināts atlieku maksimāli pieļaujamais daudzums.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Veterināro zāļu, kurās izmantota kāda farmakoloģiski aktīva viela, tirdzniecības atļaujas pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz pieprasījums Eiropas Zāļu Aģentūrai. Aģentūrai jāsniedz atzinums, kas ietver zinātnisku riska izvērtējumu un ieteikumus attiecībā uz riska pārvaldību.

Aģentūra pieņem lēmumu, vai attiecīgajiem pārtikas produktiem vai sugām piemērot atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Eiropas Komisija izstrādā noteikumus attiecībā uz nosacījumiem šo atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma aprēķināšanai.

Riska izvērtējumā jānosaka, vai atlieku veids un daudzums ir tāds, ko uzskata par cilvēku veselībai kaitīgu.

Ieteikumos attiecībā uz riska pārvaldību jāizvērtē vairāki faktori, tostarp alternatīvu vielu pieejamība attiecīgo sugu ārstēšanai.

Komisija klasificē farmakoloģiski aktīvās vielas, par kurām sniegts Aģentūras atzinums. Tā var noteikt to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības, kas nav klasificētas.

Atsevišķos gadījumos Komisija vai ES valsts var iesniegt pieprasījumus aģentūrai sniegt atzinumu par atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Tādi gadījumi ietver apstākļus, kad attiecīgā viela ir apstiprināta izmantošanai ārpussavienības valstī.

Vairākas vielas ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, tostarp vielas, uz kurām attiecas ES regula par piesārņotājiem pārtikā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tas stājās spēkā 2009. gada 6. jūlijā.

KONTEKSTS

Iepriekšējie ES noteikumi par šo jautājumi bija pārlieku sarežģīti un noveda pie produktīvajiem dzīvniekiem paredzētu zāļu pieejamības samazināšanās ES. Šī regula tika ieviesta, lai nodrošinātu gan patērētāju drošību, gan veterināro zāļu pieejamību konkrētu slimību ārstēšanai.

GALVENIE TERMINI

* Atlieku maksimāli pieļaujamais daudzums: farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimālā koncentrācija, kas pieļaujama dzīvnieku izcelsmes pārtikā.

* Atsauces vērtība: farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku līmenis, kas noteikts kontroles nolūkos konkrētu vielu gadījumā, kurām nav noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Atsauces vērtības ir noteiktas, konsultējoties ar oficiālām kontroles laboratorijām.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 470/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11.–22. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 37/2010 (2009. gada 22. decembris) par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (OV L 15, 20.1.2010., 1.–72. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 37/2010 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top