Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Savienības preču zīme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Savienības preču zīme

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido ES noteikumus par ES preču zīmes piešķiršanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES preču zīme

 • ES preču zīmi ar reģistrāciju var iegūt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.
 • ES preču zīmes var tikt izveidotas no visiem apzīmējumiem, jo īpaši no vārdiem — tostarp personvārdiem — modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka tās:
  • ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem;
  • ir pārstāvētas preču zīmju reģistrā tādā veidā, ka sabiedrība un iestādes skaidri zina, kas tieši tiek aizsargāts.

Īpašnieka tiesības

ES preču zīmes īpašniekam ir izņēmuma tiesības aizliegt visām trešām personām izmantot komercdarbībā jebkādu apzīmējumu, ja:

 • tas ir identisks ar ES preču zīmi un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme;
 • pastāv iespēja, ka to var sajaukt ar citu preču zīmi;
 • tas ir identisks vai līdzīgs ES preču zīmei un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme, ja ar minētā apzīmējuma lietošanu tiek gūts labums no ES preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas.

Tomēr ES preču zīmes īpašnieks nevar aizliegt trešām personām izmantot komercdarbībā:

 • trešās personas vārdu vai adresi;
 • norādes uz preču vai pakalpojumu īpašībām, piemēram, veidu, kvalitāti vai daudzumu;
 • preču zīmi nolūkā norādīt preces vai pakalpojuma paredzēto nolūku, jo īpaši par piederumiem vai rezerves daļām.

Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniedzējs ES preču zīmes pieteikumu iesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO).

Pieteikumā iekļauj šādas ziņas:

 • lūgumu ES preču zīmes reģistrācijai;
 • informāciju, kas identificē pieteikuma iesniedzēju;
 • preču vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrāciju pieprasa;
 • preču zīmes atveidojumu.

Pieteikuma iesniedzējs tāpat maksā pieteikuma nodevu. Pieteikuma nodeva ir jāsamaksā viena mēneša laikā no minēto dokumentu iesniegšanas Birojā.

Reģistrācija

 • Pēc pieteikuma iesniegšanas EUIPO izvērtē, vai tas atbilst visiem ES preču zīmes piešķiršanas nosacījumiem.
 • Pieteikuma publicēšana dod iespēju trešām personām iebilst pret preču zīmes piešķiršanu iebildumu procesā, pamatojoties uz agrākām tiesībām.
 • Ja pieteikums atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem un nav iesniegti vai pieņemti iebildumi, publicē preču zīmes reģistrāciju.

Reģistrācijas ilgums un pagarināšana

 • ES preču zīmes reģistrē uz 10gadiem no pieteikuma iesniegšanas dienas.
 • Reģistrāciju var pagarinātmēnešu uz nākamajiem laikposmiem, kas ilgst desmit gadus. Pagarināšanas pieprasījumu iesniedz 6mēnešu laikā pirms reģistrācijas termiņa beigām.

Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība

No ES preču zīmes var atteikties attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta. Īpašnieka tiesības var arī atcelt, ja:

 • piecu gadu ilgā laikā preču zīme nav patiesi izmantota Eiropas Savienībā;
 • preču zīme ir kļuvusi par preces vai pakalpojuma vispārēju nosaukumu;
 • preču zīme varētu maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

Ar regulu arī nosaka preču zīmes spēkā neesamības pamatu. Šāds pamats ietver, piemēram, gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunprātīgi.

ES kolektīvās preču zīmes

Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, ir iespējams norādīt, ka ES preču zīme ir kolektīva. Uz ES kolektīvām preču zīmēm var pieteikties šādas apvienības:

 • izgatavotāju apvienības;
 • ražotāju apvienības;
 • pakalpojumu sniedzēju apvienības;
 • tirgotāju apvienības;
 • tādu juridisku personu apvienības, uz kurām attiecas publiskās tiesības.

ES sertifikācijas zīmes

ES preču zīmi var arī noteikt kā sertifikācijas zīmi. Šādas zīmes īpašnieks apliecina sertificēto preču vai pakalpojumu materiālu, preču izgatavošanas veidu vai pakalpojumu sniegšanas veidu, kvalitāti, precizitāti vai citas īpašības (izņemot ģeogrāfisko izcelsmi).

Tiesvedība

Regula (ES) Nr. 1215/2012 ir piemērojama tiesvedībai saistībā ar ES preču zīmēm un ES preču zīmju pieteikumiem, kā arī vienlaicīgām un secīgām prasībām saistībā ar ES un valsts preču zīmēm.

ES valstīm ir jānosaka ES preču zīmju tiesas. Šīm tiesām ir izņēmuma piekritība visos strīdos par ES preču zīmju pārkāpumiem un spēkā esamību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Šo regulu piemēro no 2009. gada 13. aprīļa.

KONTEKSTS

EUIPO no 2016. gada 23. marta aizstāj Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2424, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 207/2009.

Plašāka informācija ir pieejama EUIPO tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta preču zīmēm.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi (Kodificēta versija) (OV L 78, 24.3.2009., 1.–42. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2016

Top