Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Papildu aizsardzības sertifikāti zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Papildu aizsardzības sertifikāti zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem

 

Regula (EK) Nr. 469/2009 — papildu aizsardzības sertifikāts zālēm

Regula (EK) Nr. 1610/96 — papildu aizsardzības sertifikāts augu aizsardzības līdzekļiem

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

 • Tās nodrošina papildu aizsardzību konkrētām zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem ir piešķirts valsts patents un kuri ir apstiprināti pārdošanai.
 • Šīs Eiropas Savienības aizsardzības mērķis ir novērst atšķirības un trūkumus dažādu valstu zāļu un augu aizsardzības līdzekļu patentēšanas sistēmās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Jebkuram produktam, ko aizsargā valsts patents vai kuram pirms laišanas tirdzniecībā jāsaņem attiecīgās valsts atļauja, taču kuram vēl nav bijis izsniegts sertifikāts, var piešķirt papildu aizsardzības sertifikātu (PAS)*.
 • PAS piešķir tādas pašas tiesības kā pamatpatents.
 • PAS pieteikums jāiesniedz attiecīgās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādei sešu mēnešu laikā pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas.
 • PAS stājas spēkā pamatpatenta derīguma termiņa izbeigšanās brīdī un ir derīgs ne ilgāk kā piecus gadus. Zālēm PAS derīguma termiņu var vienu reizi pagarināt par sešiem mēnešiem, ja ir sagatavots pediatrijas pētījumu plāns.
 • Patenta un PAS nodrošinātais kopējais aizsardzības ilgums nevar pārsniegt 15 gadus kopš pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas brīža.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Ar Regulu (EK) Nr. 469/2009 kodificē Padomes Regulu (EEK) Nr. 1768/92. Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 6. jūlija.
 • Regula (EK) Nr. 1610/96 ir piemērojama kopš 1997. gada 8. februāra, izņemot tajās valstīs, kuru spēkā esošie tiesību akti neparedzēja patentu iegūšanas iespējas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem un kurās šī regula ir piemērojama no 1998. gada 2. janvāra.

KONTEKSTS

 • Laikposms no brīža, kad iesniegts patenta pieteikums attiecībā uz jaunām zālēm vai augu aizsardzības līdzekli, līdz brīdim, kad saņemta to tirdzniecības atļauja, samazina faktiskās patentaizsardzības laikposmu. PAS mērķis ir novērst šo faktiskās patentaizsardzības laikposma samazinājumu šajās divās jomās.
 • Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Papildu aizsardzības sertifikāts: īpašas (sui generis) intelektuālā īpašuma tiesības, kas darbojas kā patenta pagarinājums.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 469/2009 (2009. gada 6. maijs) par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (kodificēta versija) (OV L 152, 16.6.2009., 1.–10. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 469/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1610/96 (1996. gada 23. jūlijs) par papildu aizsardzības sertifikāta ieviešanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem (OV L 198, 8.8.1996., 30.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.03.2017

Top