Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/24/EK — datorprogrammu tiesiskā aizsardzība

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir padarīt skaidrākas un novērst atšķirības starp datorprogrammu tiesisko aizsardzību dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs, lai sekmētu iekšējā tirgus pareizu darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šajā direktīvā paredzētā aizsardzība ir piemērojama:

 • pašām datorprogrammām visās to formās, bet ne idejām un principiem, kas ir pamatā datorprogrammām un jebkādiem to elementiem;
 • datorprogrammai, ja tā ir oriģināla tādā ziņā, ka tā ir autora paša intelekta radīta;
 • datorprogrammām, kas radītas pirms 1993. gada 1. janvāra, neskarot tiesību aktus, kas pieņemti, un tiesības, kas iegūtas līdz minētajai dienai.

Autorība

 • Datorprogrammas autors ir fiziska persona vai fizisku personu grupa, kas radījusi programmu vai, ja valsts tiesību akti to pieļauj, juridiska persona, piemēram, uzņēmums.
 • Ja programmas radīšanā piedalās vairākas personas, tad ekskluzīvas tiesības attiecībā uz šo programmu ir kopīgas visām šīm personām.
 • Ja datorprogrammu radījis algots darbinieks, pildot savus pienākumus vai pēc darba devēja norādījumiem, darba devējs ir ekskluzīvi tiesīgs izmantot visas mantiskās tiesības saistībā ar šādu datorprogrammu.

Tiesību īpašnieka ekskluzīvās tiesības

Datorprogrammas tiesību īpašniekam ir tiesības uz šādu rīcību vai tiesības atļaut citām personām šādu rīcību:

 • uz visiem laikiem vai uz laiku pavairot programmu pa daļai vai kopumā;
 • tulkot, piemērot, pārveidot un citādi modificēt programmu;
 • izplatīt programmu.

Ekskluzīvo tiesību ierobežojumi (nav nepieciešama tiesību īpašnieka iepriekšēja atļauja)

 • Programmas likumīgs ieguvējs var pavairot, tulkot, piemērot, pārveidot vai modificēt programmu, ja tas ir nepieciešams, lai lietotu programmu saskaņā ar mērķi, kam tā domāta.
 • Persona, kas tiesīga lietot datorprogrammu, ir tiesīga izgatavot programmas rezerves kopiju, ja tā vajadzīga, lai programmu varētu lietot.
 • Šāda persona drīkst arī novērot, pētīt vai pārbaudīt programmas darbību, lai noteiktu idejas un principus, kas ir jebkura programmas elementa pamatā.

Dekompilācija *

Tiesību īpašnieka iepriekšēja atļauja nav vajadzīga, ja koda pavairošana un tā tulkošana ir obligāti vajadzīga, lai iegūtu informāciju, ar ko panākt jaunas datorprogrammas sadarbspēju* ar citām programmām.

Šādā gadījumā ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • šādas darbības veic atļaujas īpašnieks vai cita persona, kam ir tiesības lietot programmas eksemplāru;
 • informācija, kas vajadzīga, lai panāktu sadarbspēju, iepriekš nav bijusi brīvi pieejama;
 • šīs darbības skar tikai tās oriģinālās programmas daļas, kas vajadzīgas, lai panāktu sadarbspēju.

Īpaši aizsardzības pasākumi

ES valstīm ir jānodrošina pasākumi pret personām, kas veic kādu no šādām darbībām:

 • laiž apgrozībā datorprogrammas eksemplāru, kas pārkāpj autortiesības;
 • komerciālos nolūkos tur īpašumā programmas eksemplāru, kas pārkāpj autortiesības;
 • laiž apgrozībā vai komerciālos nolūkos tur īpašumā līdzekļus, kuru vienīgais mērķis ir veicināt datorprogrammu tehnisku aizsardzības ierīču nesankcionētu likvidāciju vai apiešanu.

Datorprogrammu eksemplāru, kas pārkāpj autortiesības, var konfiscēt saskaņā ar ES valstu tiesību aktiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 25. maija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1992. gada 31. decembrim, t. i., datumam, kas norādīts Direktīvā 91/250/EEK, kuru kodificē ar Direktīvu 2009/24/EK.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Dekompilācija: programmas koda pārveidošana augstāka līmeņa programmēšanas valodā, kuru var izlasīt cilvēks.

Sadarbspēja: sistēmas vai produkta spēja darboties ar citām sistēmām vai produktiem bez nepieciešamības no patērētāja puses veikt papildu darbības.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (OV L 111, 5.5.2009., 16.–22. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2017

Top