Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Impulsi Eiropas atveseļošanai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Impulsi Eiropas atveseļošanai

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2009) 114 final) —- Impulsi Eiropas atveseļošanai

KĀDS IR ŠĪ EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir aprakstīta virkne pasākumu, kas jāveic, lai Eiropas Savienībā (ES) panāktu ekonomikas atveseļošanos pēc finanšu krīzes, kas aizsākās 2007. gada vasarā un saasinājās 2008. gada beigās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojumā ir iekļauta vērienīga programma, kuras mērķi ir šādi:

 • 1.

  Stabilitātes atjaunošana un saglabāšana finanšu nozarē

De Larosière grupas sagatavotajā ziņojumā (pdf) par stabilas finanšu sistēmas stūrakmeni ir atzīta uzraudzība.

Eiropas Komisija plāno izveidot uzraudzības sistēmu, lai ar šādu struktūru starpniecību agrīnā posmā atklātu ar finanšu tirgiem saistītos iespējamos riskus:

 • 2.

  Drošības apsvērumi arī noteikti ir jāiekļauj turpmākajos Eiropas noteikumos. Šajā sakarā Komisija plānoja izstrādāt:

  • tiesību aktu, kurā būtu noteikti reglamentējoši un uzraudzības standarti attiecībā uz riska ieguldījumu fondiem un privāto kapitālu;
  • Balto grāmatu par agrīnās intervences instrumentiem iespējamās krīzes novēršanai;
  • ziņojumu par atvasinātiem finanšu instrumentiem un citiem sarežģītiem strukturētiem produktiem nolūkā uzlabot pārredzamību un nodrošināt finanšu stabilitāti;
  • tiesību aktus, lai palielinātu uzraudzības kapitāla kvalitāti un kvantitāti nolūkā novērst likviditātes risku un pārmērīgas parādsaistības.

Lai atgūtu Eiropas ieguldītāju, patērētāju un mazo un vidējo uzņēmumu uzticību ekonomikai un nodrošinātu, ka viņi var būt droši par piekļuvi kredītiem un savām tiesībām saistībā ar finanšu produktiem, Komisija plāno veikt pasākumus šādās jomās:

Jautājums par finanšu nozares darbinieku atlīdzību, kā arī direktoru atlīdzību, tika izskatīts tiesību aktu priekšlikumu kopuma, kura mērķis ir iekļaut atalgojumu shēmas pilnvērtīgas uzraudzības darbības jomā, ietvaros.

Visbeidzot, bija jāievieš saskaņota sankciju sistēma, lai novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.

 • 3.

  Atbalsts reālajai ekonomikai

ES vienotajam tirgum arī turpmāk būtu jābūt ekonomiskās un sociālās izaugsmes virzītājspēkam Eiropas Savienībā. Šajā nolūkā ES valstīm būtu jāpalielina atbalsts reālajai ekonomikai, īstenojot šādus principus:

 • brīvas preču un pakalpojumu aprites šķēršļu novēršana;
 • tādu strukturālu izmaiņu veikšana, kas palīdz risināt problēmas klimata un enerģētikas jomās, sekmējot ekonomikas ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni izveidi;
 • paraugprakses apmaiņas veicināšana un sinerģijas nodrošināšana ES sadarbības jomā;
 • ES vienotā tirgus atvērtības nodrošināšana tirdzniecības partneriem.
 • 4.

  Palīdzība iedzīvotājiem

Krīze ir atstājusi negatīvu ietekmi arī uz darbaspēku un ir pastiprinājusi bezdarba un sociālās atstumtības problēmas. Lai risinātu šīs problēmas, Komisija aicināja ES valstis veikt šādus pasākumus:

 • saglabāt nodarbinātību;
 • pastiprināt aktivizēšanu un nodrošināt ienākumu atbalstu;
 • veikt ieguldījumus pārkvalificēšanā un prasmju uzlabošanā;
 • novērst pārmērīgas parādsaistības un saglabāt pieeju finanšu pakalpojumiem;
 • nodrošināt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos;
 • īstenot atbalsta pasākumus nekvalificētiem darba ņēmējiem;
 • apkarot mācību pāragru pārtraukšanu;
 • sekmēt elastdrošību nodarbinātības aizsardzības ietvaros.

KONTEKSTS

Daļa no šī paziņojuma teksta tika ierosināta, gatavojoties G 20 sanāksmei Londonā (2009. gada aprīlī). Lai mazinātu krīzes izraisītās nepilnības pasaules ekonomikā, tika izstrādāti šādi priekšlikumi:

 • stiprināt starptautisko finanšu sistēmu;
 • stiprināt finanšu sistēmas tiesisko regulējumu.

AKTS

Paziņojums Eiropadomes pavasara Sanāksmei — Impulsi Eiropas atveseļošanai — 1. sējums (COM(2009) 114 final, 2009. gada 4. marts)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2016

Top