Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kredītreitingu aģentūras

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kredītreitingu aģentūras

Kredītreitingu aģentūras sniedz neatkarīgus atzinumus par juridiskas personas, parāda vai finanšu saistības, vai finanšu instrumenta kredītspēju.

To reitingi tieši ietekmē tirgus un ekonomiku.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (Dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šīs regulas mērķis ir reglamentēt kredītreitingu aģentūru darbību, lai aizsargātu ieguldītājus un Eiropas finanšu tirgus no sliktas prakses riska. Tās mērķis ir nodrošināt kredītreitingu noteikšanas procesa neatkarību un godīgumu un uzlabot izsniegto kredītreitingu kvalitāti.

Reģistrācija, rīcības kodekss un uzraudzība: lai kredītreitingu aģentūras varētu reģistrēt Eiropas Savienībā (ES), tām ir pienākums:

 • izvairīties no interešu konfliktiem, piemēram, kredītreitingu analītiķis nedrīkst noteikt reitingu juridiskai personai, attiecībā uz kuru viņš ir ieinteresētā persona;
 • nodrošināt reitingu kvalitāti un reitingu noteikšanas metožu kvalitāti;
 • nodrošināt pārredzamību, piemēram, katru gadu publicējot pārredzamības ziņojumu.

Kopš 2011. gada jūlija Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) atbild par kredītreitingu aģentūru reģistrēšanu, un tai ir izņēmuma tiesības uzraudzīt šīs aģentūras.

Jauno noteikumu ieviestās izmaiņas:

Mazāka atkarība no kredītreitingiem

 • Finanšu iestādēm un ieguldītājiem ir pienākums pašiem veikt kredītrisku novērtēšanu, un tie nedrīkst paļauties tikai vai automātiski uz ārējiem kredītreitingiem, lai novērtētu juridiskās personas vai finanšu instrumenta kredītspēju.

Valsts parāda kvalitatīvāki reitingi ES valstīm

 • Kredītreitingu aģentūrām ir jāizveido grafiks, norādot datumus, kad tiks noteikti ES valstu reitingi; ES valstīm reitingus nosaka vismaz reizi sešos mēnešos.
 • Lai novērstu tirgus darbības traucējumus, reitingus drīkst publicēt tikai pēc ES biržu slēgšanas un vismaz vienu stundu pirms biržu atvēršanas.
 • Ieguldītājus un ES valstis informē par katra reitinga pamatā esošajiem faktiem un pieņēmumiem.

Lielāka kredītreitingu aģentūru atbildība

 • Kredītreitingu aģentūru var saukt pie atbildības, ja tā tīši vai rupjas nolaidības dēļ pārkāpj regulu un tas rada kaitējumu ieguldītājam vai emitentam.

Lielāka neatkarība un mazāk interešu konfliktu

 • Rotācijas noteikums uzliek pienākumu kompleksu strukturētu finanšu instrumentu (atkārtota vērtspapīrošana) emitentiem ik pēc četriem gadiem mainīt aģentūru.
 • Kredītreitingu aģentūrām ir pienākums ziņot par situācijām, kad akcionāram pieder vismaz 5 % aģentūras kapitāla vai balss tiesību un vismaz 5 % no tās juridiskās personas kapitāla, kurai aģentūra nosaka reitingu. Ja šo abu līdzdalību apmērs sasniedz vai pārsniedz 10 %, kredītreitingu aģentūrai nav tiesību noteikt attiecīgās juridiskās personas reitingu.
 • Ir aizliegts turēt īpašumā 5 % vai vairāk kapitāla vai balss tiesību vairāk nekā vienā kredītreitingu aģentūrā, izņemot gadījumus, kad šīs aģentūras pieder pie vienas kredītreitingu aģentūru grupas.

Visi pieejamie reitingi tiks publicēti Eiropas reitingu platformā, kas sāks darboties 2015. gada jūnijā.

Konteksts

ES regula par kredītreitingu aģentūrām ir daļa no Eiropas iniciatīvām atbilstoši saistībām, ko 2008. gada novembrī Vašingtonas augstākā līmeņa sanāksmē uzņēmusies G-20 grupa.

Plašāka informācija atrodama:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula Nr. 1060/2009

7.12.2009.

-

OV L 302, 17.11.2009.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 513/2011

1.6.2011.

-

OV L 145, 31.5.2011.

Direktīva 2011/61/EU

21.7.2011.

22.7.2013.

OV L 174, 1.7.2011.

Regula (ES) Nr. 462/2013

20.6.2013.

-

OV L 146, 31.5.2013.

Direktīva 2014/51/ES

23.5.2014.

31.3.2015.

OV L 153, 22.5.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 272/2012 (2012. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes noteiktām maksām kredītreitingu aģentūrām (Oficiālais Vēstnesis L 90, 28.3.2012.).

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 446/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (Oficiālais Vēstnesis L 140, 30.5.2012.).

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 447/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām, nosakot regulatīvus tehniskos standartus, kas attiecas uz kredītreitingu metodoloģijas atbilstības novērtēšanu (Oficiālais Vēstnesis L 140, 30.5.2012.).

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 448/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka izklāstu informācijai, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotā centrālajā repozitārijā (Oficiālais Vēstnesis L 140, 30.5.2012.).

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 449/2012 (2012. gada 21. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju kredītreitingu aģentūru reģistrēšanai un sertificēšanai (Oficiālais Vēstnesis L 140, 30.5.2012.).

Komisijas deleģētā Regula (ES) Nr. 946/2012 (2012. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz procedūras noteikumiem par naudas sodiem, ko kredītreitingu aģentūrām piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, tostarp noteikumiem par aizsardzības tiesībām un pagaidu noteikumiem (Oficiālais Vēstnesis L 282, 16.10.2012.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/144/ES (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Direktīvu 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību, Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem attiecībā uz pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem (Oficiālais Vēstnesis L 145, 31.5.2013.).

Šīs direktīvas mērķis ir izvairīties no situācijām, kad papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijas, PVKIU pārvaldības un ieguldījumu sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki paļaujas tikai vai automātiski uz kredītreitingiem vai izmanto tos kā vienīgo kritēriju riska novērtēšanā.

Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par mazāku kredītreitingu aģentūru tīkla izveides iespējamību (COM(2014) 248 final)

Šajā ziņojumā ir novērtēta mazāku kredītreitingu aģentūru tīkla izveides iespējamība ES un veids, kādā šis tīkls varētu palīdzēt stiprināt mazākas aģentūras, lai padarītu tās par konkurētspējīgākiem tirgus dalībniekiem. Ziņojums ierosina novērtēt mazāku kredītreitingu aģentūru tīkla pievienoto vērtību vidējā termiņā un ilgtermiņā, par pamatu ņemot analīzi par jauno tiesību aktu ietekmi.

Pēdējā atjaunināšana: 25.09.2014

Top