Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret korupciju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cīņa pret korupciju

Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā ir aprakstīti veidi, kā stiprināt cīņu pret korupciju Eiropas Savienībā un ES valstu politisko gribu efektīvi apkarot korupciju.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā (COM(2011) 308 galīgā redakcija, 6.6.2011.).

KOPSAVILKUMS

Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā ir aprakstīti veidi, kā stiprināt cīņu pret korupciju Eiropas Savienībā un ES valstu politisko gribu efektīvi apkarot korupciju.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Paziņojumā ir norādīts, ka reizi divos gados tiks publicēts ES pretkorupcijas ziņojums. Izmantojot datus no dažādiem avotiem, ziņojumā tiks noteiktas tendences un nepilnības, kas jānovērš, lai labāk cīnītos pret korupciju.
  • Paziņojumā ES valstis tiek aicinātas izmantot esošos instrumentus korupcijas apkarošanai, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju un Eiropas Padomes Civiltiesību pretkorupcijas konvenciju. Tajā ES valstis tiek arī aicinātas iekļaut nacionālajos tiesību aktos ES tiesību aktus par korupciju.
  • Paziņojumā tiek pausta apņemšanās pastiprināt sadarbību starp ES un starptautiskajām organizācijām, piemēram, Eiropas Padomi, izmantojot ES dalību tās Pretkorupcijas starpvalstu grupā (GRECO).
  • Paziņojumā ir uzsvērts, cik svarīgi ir padarīt cīņu pret korupciju par nozīmīgu elementu visās ES iekšējās un ārējās politikas jomās. Iekšējā politikā pasākumi ietver pastiprinātu tiesu iestāžu un policijas sadarbību un modernizētus noteikumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju. Ārējā politikā Komisijai ir uzdevums turpināt uzraudzīt pretkorupcijas politiku ES kandidātvalstīs un padarīt pretkorupcijas pasākumus par priekšnoteikumu attīstības palīdzības piešķiršanai.

PRETKORUPCIJAS ZIŅOJUMS

  • 2014. gada februārī publicētajā ES pirmajā pretkorupcijas ziņojumā 28 valstīm veltītajās nodaļās ir norādīts, ka starp ES valstīm ir būtiskas atšķirības korupcijas veidā un līmenī. Viena ziņojuma nodaļa ir veltīta publiskā iepirkuma neaizsargātībai pret korupciju, un šis jautājums prasa īpašu uzmanību.
  • Katrā konkrētai valstij veltītajā nodaļā ir aprakstītas korupcijas tendences un problēmas, atzinīgi novērtēta labā prakse un sniegti konkrēti ieteikumi.
  • Ziņojumā ir ietverti arī divu apsekojumu rezultāti par ES pilsoņu un uzņēmumu korupcijas uztveri un pieredzi ar korupciju. Kopumā 76 % ES pilsoņu uzskata, ka korupcija ir plaši izplatīta problēma viņu valstī.

KONTEKSTS

Korupcija ir problēma, kas visā ES rada dažādas finansiālas un sociālas problēmas. Neskatoties uz izveidotajiem pretkorupcijas instrumentiem, ES valstis tos īsteno nekonsekventi.

GALVENIE TERMINI

Publiskais iepirkums: publiskā sektora iestāžu, piemēram, valsts vai pašvaldības, īstenota preču un pakalpojumu iepirkšana. Ik gadu 20 % no ES IKP iztērē iepirkumiem.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei par Eiropas Savienības dalības nosacījumiem Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupā (GRECO) (COM(2011) 307 galīgā redakcija, 6.6.2011.).

Komisijas Lēmums (2011. gada 28. septembris), ar ko izveido ekspertu grupu korupcijas jautājumos (2011/C 286/03) ( Oficiālais Vēstnesis C 286, 30.9.2011., 4.-11. lpp.).

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. ES pretkorupcijas ziņojums (COM(2014) 38 final , 3.2.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.01.2015

Top