Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkls (EPAC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkls (EPAC)

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2008/852/TI par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu visā Eiropas Savienībā (ES), pamatojoties uz pastāvošo sadarbību starp Eiropas partneriem cīņā pret korupciju (EPAC).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Ar šo lēmumu izveido kontaktpunktu tīklu ES valstīs, kuru uzdevums ir novērst un apkarot korupciju. Tā mērķis ir panākt ciešāku sadarbību starp šīm iestādēm, lai paplašinātu korupcijas apkarošanas darbību ES līmenī.
  • Tīklā ietilpst attiecīgās ES valstu iestādes un aģentūras. Katra valsts ieceļ ne vairāk kā trīs organizācijas, kas piedalās tīkla darbībā. Tīkla dalībnieku vidū ir arī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Eiropas Komisija piedalās tīkla darbībā, ieceļot savus pārstāvjus. Tāpat arī Eiropols un Eurojust var piedalīties tīkla darbā. Aktualizēts kontaktpunktu saraksts ir pieejams EPAC-EACN tīmekļa vietnē.
  • Tīkla uzdevumi ir šādi:
    • izveidot forumu, lai apmainītos ar paraugpraksi un pieredzi korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;
    • uzlabot un saglabāt saziņu starp tīkla dalībniekiem.
  • Tīkla dalībnieki tiekas vismaz reizi gadā.
  • Tīkla izveide neskar ne noteikumus, kas regulē policijas un tiesu iestāžu sadarbību starp ES valstīm, ne arī Eiropas Policijas akadēmijas uzdevumus.
  • Tīkla organizācijas pamatā ir neformālā sadarbība starp Eiropas partneriem cīņā pret korupciju (EPAC). ES valstis, Eiropas Komisija, Eiropols un Eurojust sedz katrs savas izmaksas saistībā ar tīklu.

KONTEKSTS

2004. gada novembrī AGIS konferencē par operatīvās sadarbības uzlabošanu, apkarojot korupciju Eiropas Savienībā, EPAC atbalstīja ES mēroga korupcijas apkarošanas tīkla izveidi. Šo iniciatīvu turpināja atbalstīt gadskārtējā sanāksmē, kas norisinājās 2006. gada novembrī.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2008/852/TI (2008. gada 24. oktobris) par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu (OV L 301, 12.11.2008., 38.–39. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.12.2016

Top