Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskā izcelsme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskā izcelsme

Lai aizsargātu patērētājus un attīstītu stipro alkoholisko dzērienu* nozari, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas nodrošina vienotus noteikumus ES mērogā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

KOPSAVILKUMS

Lai aizsargātu patērētājus un attīstītu stipro alkoholisko dzērienu* nozari, Eiropas Savienība (ES) ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas nodrošina vienotus noteikumus ES mērogā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, kā arī uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Tā attiecas uz visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai ārpussavienības valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Šīs regulas II pielikumā ir norādītas 46 dažādas stipro alkoholisko dzērienu kategorijas ar atšķirīgām īpašībām, kādām būtu jāpiemīt stiprajam alkoholiskajam dzērienam, lai tas būtu iekļaujams kādā no dotajām kategorijām. Ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir vairāku kategoriju īpašības, tad to var pārdot ar vienas vai vairāku kategoriju nosaukumiem.
  • Uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem attiecas vispārīgie noteikumi par pārtikas produktu noformēšanu un marķēšanu. Taču šajā regulā ir izklāstīti īpaši noteikumi par marķējumu un noformējumu, piemēram, par izmantoto izejvielu marķēšanu, jēdziena “kupažēts” parametru izstrādi, nogatavināšanas perioda norādīšanu, svinu saturošu kapsulu izmantošanas aizliegumu aizdarēs un par to, ka jānodrošina marķējums vienā vai vairākās ES oficiālajās valodās.
  • Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir norāde uz stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsmi kādas valsts teritorijā, ja attiecīgā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības galvenokārt ir izskaidrojamas ar ģeogrāfisko izcelsmi.
  • Lai reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, gan ES valstīm, gan ārpussavienības valstīm ir jāiesniedz pieteikums Eiropas Komisijai. Pieteikumā ietver tehnisko dokumentāciju ar vairākām informatīvajām sadaļām, proti, stiprā alkoholiskā dzēriena aprakstu, ģeogrāfiskās izcelsmes teritorijas definīciju, stiprā alkoholiskā dzēriena ieguves metodes aprakstu, Eiropas, valsts vai reģionālos noteikumos paredzētās prasības un pieteikuma iesniedzēja nosaukumu (vārdu) un kontaktadresi.
  • Ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam vairs nepiemīt tehniskajā dokumentācijā norādītās īpašības, Eiropas Komisija var atcelt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju.

GALVENIE TERMINI

* Stiprie alkoholiskie dzērieni: alkoholiskie dzērieni, ko paredzēts lietot pārtikā. Saskaņā ar definīciju tiem piemīt konkrētas organoleptiskas īpašības, un spirta tilpumkoncentrācija tajos ir ne mazāk kā 15 %. Tos ražo destilējot, macerējot vai pievienojot aromatizētājus, vai pievienojot stiprajam alkoholiskajam dzērienam citu dzērienu, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai dažus destilātus.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 110/2008

20.2.2008.

-

OV L 39, 13.2.2008., 16.-54. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1334/2008

20.1.2009.

-

OV L 354, 31.12.2008., 34.-50. lpp.

Regulas (EK) Nr. 110/2008 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisija Regula (EK) Nr. 936/2009 (2009. gada 7. oktobris), ar ko piemēro līgumus starp Eiropas Savienību un trešām valstīm par konkrētu stipro alkoholisko dzērienu savstarpēju atzīšanu ( Oficiālais Vēstnesis L 264, 8.10.2009., 5.-6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.10.2015

Top