Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Aitu un kazu identifikācija un reģistrācija

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt aitu un kazu izsekojamību*, liekot Eiropas Savienības (ES) valstīm izveidot vienotu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Katrai ES valstij ir jāizveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kurā ietilpst šādi elementi:
  • katra dzīvnieka identificēšanas līdzekļi;
  • reģistri, ko glabā katrā saimniecībā un kuros ietver informāciju par saimniecību, par dzīvniekiem atbildīgajām personām, darbību, ražošanas veidu un turētajiem dzīvniekiem;
  • pavaddokumenti, kas jāglabā vismaz 3 gadus, bet kas nav obligāti valstij, kuras centralizētajā elektroniskajā datubāzē jau ir iekļauta informācija par dzīvnieku pārvietošanu;
  • galvenais reģistrs vai elektroniska datubāze ar informāciju par visām saimniecībām un par dzīvnieku sūtījumiem valsts līmenī.
 • Visām aitām un kazām jābūt diviem identificēšanas līdzekļiem ar vienu un to pašu unikālo, individuālo identifikācijas numuru. Vienam no tiem ir jābūt elektroniskajam identifikatoram.
 • Redzami identificēšanas līdzekļi ir parastas krotālijas, bet tie var ietvert arī zīmi uz vēzīša (saiti ap kāju). Var izmantot arī tetovējumu, izņemot dzīvniekus, ko tirgo ES iekšējā tirgū. Elektroniskie identifikatori parasti ir elektroniskas krotālijas, bet var izmantot arī atgremotāju elektroniskās identificēšanas kapsulas (šo identificēšanas līdzekli dzīvnieks norij, un to var noskenēt).
 • Dzīvniekiem, ko paredzēts nokaut līdz 12 mēnešu vecumam un kas nav paredzēti ne ES iekšējam tirgum, ne izvešanai uz ārpussavienības valstīm, var atļaut izmantot tikai vienu redzamu parastu krotāliju.
 • Uz identifikācijas krotālijām jānorāda arī dzimšanas valsts un individuālais dzīvnieka kods.
 • Identifikācija ir veicama ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc dzimšanas un pirms dzīvnieka aizvešanas no saimniecības, kurā tas dzimis. Šo termiņu var pagarināt līdz 9 mēnešiem attiecībā uz dzīvniekiem, ko audzē ekstensīvās lauksaimniecības vai brīvās turēšanas apstākļos. Dzīvniekus, ko ieved no ārpussavienības valstīm, identificē 14 dienu laikā.
 • ES valstīs, kurās kopējais aitu un kazu skaits ir 600 000 vai mazāks vai kurās kopējais kazu skaits ir 160 000 vai mazāks, elektroniskā identifikācija var nebūt obligāta dzīvniekiem, kurus netirgo ES iekšējā tirgū.
 • ES valstīm ir jāpiemēro sodi par regulas noteikumu pārkāpšanu.
 • Regulu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429, kas stāsies spēkā 2021. gada 20. aprīlī.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 29. janvāra, izņemot 14., 15. un 16. pantu, kas ir piemērojami kopš 2005. gada 9. jūlija. Vairāki fakultatīvi noteikumi kļuva par obligātiem kopš 2010. gada 1. janvāra.

* GALVENIE TERMINI

Izsekojamība: spēja visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos izsekot jebkuru pārtiku, barību, produktīvo dzīvnieku vai vielu, ko paredzēts izmantot pārtikā vai barībā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 8.–17. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 21/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2006/968/EK (2006. gada 15. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 par norādījumiem un procedūrām aitu un kazu elektroniskajai identificēšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6522) (OV L 401, 30.12.2006., 41.–45. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1505/2006 (2006. gada 11. oktobris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz pārbaudēm, kas obligāti jāveic saistībā ar aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (OV L 280, 12.10.2006., 3.–6. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2016

Top