Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu aizsardzība pret nejaušu nozveju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu aizsardzība pret nejaušu nozveju

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 812/2004 — pasākumi attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek ieviesti pasākumi vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (jūras zīdītāju grupa, kas pazīstama ar nosaukumu vaļveidīgie) nejaušas nozvejas (tā saucamās piezvejas) samazināšanai uz zvejas kuģiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo regulu ievieš:

 • tehniskus pasākumus attiecībā uz žaunu tīkliem (zvejas tīkls, kuru izmet vertikāli, lai zivis tajā iepītos, aizķeroties to žaunām) un traļiem (zvejas tīkls) konkrētos apgabalos (tie ir uzskaitīti regulas I un III pielikumā);
 • uzraudzības sistēmu uz zvejas kuģiem, lai iegūtu informāciju par vaļveidīgo piezveju, izmantojot ar risku saistītus zvejas veidus* (sk. III pielikumu).

Akustiskās atbaidīšanas iekārtas

 • Ir izstrādātas dažāda veida akustiskās atbaidīšanas iekārtas. Šīs iekārtas (tās nereti dēvē par skaņas eholotēm) raida signālus, kas izstrādāti, lai vaļveidīgie netuvotos zvejas tīklam.
 • Visiem zvejas kuģiem, kuru garums ir 12 metri un lielāks un kuri noteiktā laikposmā zvejo konkrētos apgabalos, ir jāizmanto šīs iekārtas.
 • Zvejas kuģu kapteiņiem ir jānodrošina, ka zvejas rīka izlikšanas laikā šīs iekārtas ir labā darba kārtībā.
 • Eiropas Savienības (ES) valstīm ir jāuzrauga un jānovērtē ietekme, ko laika gaitā rada šo iekārtu izmantošana.
 • Iekārtu tehniskās specifikācijas (piemēram, signāla raksturojums) un izmantošanas nosacījumi (t. i., maksimālā atstarpe starp divām iekārtām visā tīklu garumā) ir izklāstīti regulas II pielikumā.
 • ES valstis izņēmuma kārtā var atļaut divus gadus ilgā laikposmā izmantot iekārtas, kuras neatbilst specifikācijām vai izmantošanas nosacījumiem, ar noteikumu, ka to izmantošana ir pietiekami dokumentēta.

Nejaušas nozvejas uzraudzības sistēmas

 • ES valstīm ir jāizstrādā un jāīsteno vaļveidīgo nejaušas nozvejas uzraudzības sistēmas uz kuģiem, kuri kuģo ar šo valstu karogiem. Šī pasākuma mērķis ir iegūt reprezentatīvus datus par III pielikumā uzskaitītajiem zvejas veidiem.
 • Datus par kuģiem, kuru garums ir mazāks par 15 metriem, vāc ar pētījumu vai izmēģinājumu projektu palīdzību.
 • Uzraudzību uz kuģiem, kuru garums ir 15 metri vai lielāks, nodrošina uz kuģa esošie novērotāji.
 • Šajā tiesību aktā ir reglamentēti šādi aspekti attiecībā uz novērotājiem:
  • viņu kvalifikācija (piemēram, pieredze darbā ar vaļveidīgo sugām un zvejas paņēmieniem);
  • viņu spējas veikt noteiktus zinātniskus pamatuzdevumus;
  • viņu uzdevumi (uzraudzīt vaļveidīgo nejaušu nozveju un savākt datus, kas vajadzīgi, lai novēroto piezveju attiecinātu uz visu attiecīgo zvejas veidu);
  • to ziņojumu saturs, kurus novērotājiem ir pienākums nosūtīt un kuros iekļauti savāktie dati, novērojumi un atzinumi.

Ziņojumi

 • ES valstīm katru gadu ir jāsūta ziņojums Eiropas Komisijai. Šajā ziņojumā:
  • iekļauj aplēses par vaļveidīgo nejaušas nozvejas kopapjomu katrā attiecīgajā zvejas veidā;
  • iekļauj novērtējumu par novērotāju ziņojumos iekļautajiem secinājumiem un visu citu attiecīgo informāciju, tostarp veikto izpēti, lai samazinātu vaļveidīgo nejaušo nozveju zvejniecībā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Vaļi, delfīni un cūkdelfīni tiek aizsargāti saskaņā ar ES Dzīvotņu direktīvu, kas ES valstīm uzliek pienākumu uzņemties šo sugu aizsardzības statusa uzraudzību. Tāpēc ES ir veikusi konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu, ka līdz minimumam tiek samazināta zvejas darbību ietekme.

* GALVENIE TERMINI

Ar risku saistītie zvejas veidi: šī kopsavilkuma kontekstā tie ir zvejas veidi, kuru izmantošana zvejas darbībās īpaši apdraud vaļveidīgos.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 812/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98 (OV L 150, 30.4.2004., 12.–31. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 812/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008. gada 25. februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 60, 5.3.2008., 1.–12. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2016

Top