Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un zivsaimniecības kontroles sistēmu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido EFCA — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru —, kura pirms 2012. gada bija pazīstama kā Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (KZKA).

EFCA mērķi:

 • organizēt ES valstu operatīvu zivsaimniecības kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju;
 • palīdzēt tām piemērot kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tālāk aprakstīti EFCApienākumi un uzdevumi .

 • Koordinēt:
 • Palīdzēt ES valstīm:
  • darīt zināmu informāciju par zvejas darbībām un kontroles un pārbaudes pasākumiem Eiropas Komisijai un citām ieinteresētām personām;
  • īstenot to pienākumus saskaņā ar zivsaimniecības politikas noteikumiem.
 • Palīdzēt ES valstīm un Komisijai:
  • saskaņot kopējās zivsaimniecības politikas piemērošanu visā ES;
  • attiecībās ar ārpussavienības valstīm saistībā ar starptautiskiem zivsaimniecības nolīgumiem.
 • Veicināt:
  • kontroles un pārbaudes paņēmienu pētniecību un attīstību;
  • inspektoru mācības un pieredzes apmaiņu ES valstu starpā.

Organizācija

EFCA, kuras galvenā mītne atrodas Vigo, Spānijā, sastāvā ietilpst:

 • izpilddirektors, kuru ieceļ uz 5 gadiem;
 • Konsultatīvā padome, kas palīdz izpilddirektoram;
 • valde (kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katras ES valsts un seši Komisijas pārstāvji), kuras viens no pienākumiem ir izpilddirektora iecelšana.

Valde arī ik pēc pieciem gadiem pasūta neatkarīga, ārēja novērtējuma izstrādi par EFCA darbības efektivitāti.

Operatīvā koordinācija

EFCA koordinē pasākumus gan uz sauszemes, gan ES un starptautiskajos ūdeņos. Tas tiek darīts, izmantojot kopējos izvietošanas plānus, ko EFCA sagatavo pēc apspriešanās ar ES valstīm.

Izpilddirektors izvietošanas plāna projektu nosūta attiecīgajai ES valstij un Komisijai. Ja 15 darba dienās pēc tam, kad plāns darīts zināms, pret to nav sniegti iebildumi (šajā gadījumā tos nosūta Komisijai, lai tā veiktu nepieciešamās izmaiņas), plāns tiek pieņemts.

Pēc tam ar šiem izvietošanas plāniem:

 • piemēro kontroles un pārbaudes pasākumu standartus un procedūras;
 • organizē valstu līdzekļu izvietošanu;
 • definē nosacījumus, saskaņā ar kuriem kāda ES valsts var iebraukt citas ES valsts ūdeņos.

Katru gadu tiek novērtēta katra kopējā izvietošanas plāna efektivitāte.

EFCA koordinācijas centrs nodrošina uzraudzības, pārraudzības un sakaru rīkus.

Citi svarīgākie aspekti

 • EFCA var iegādāties, nomāt vai fraktēt aprīkojumu, kas vajadzīgs kopējo izvietošanas plānu un kontroles un pārbaužu programmu īstenošanai.
 • Papildus cilvēkresursiem, ko ES valstis nodrošina kontroles un pārbaudes programmām, EFCA personālu var norīkot kā ES inspektorus starptautiskajos ūdeņos.
 • EFCA var izveidot ārkārtas struktūrvienību, lai vāktu un novērtētu informāciju un noteiktu iespējas KZP atbalstam, ja tā tiek pakļauta nopietnam riskam, ko nevar novērst ar esošajiem līdzekļiem.
 • EFCA dod ieguldījumu ES integrētās jūrlietu politikas īstenošanā.
 • EFCA finansē no trim avotiem:
  • ES budžeta;
  • ar maksājumiem par pakalpojumiem, ko aģentūra sniedz ES valstīm;
  • ar ienākumiem no publikācijām, apmācības un citiem pakalpojumiem, ko tā sniedz.
 • EFCA ir iesaistīta vairākos programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un attīstības projektos saistībā ar jūras uzraudzības un sauszemes novērošanas paņēmieniem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2005. gada 10. jūnijā.

KONTEKSTS

Pēc KZP 2002. gada reformas par šīs politikas svarīgu aspektu kļuva noteikumu īstenošanas saskaņoti nosacījumi. Tika atzīta vajadzība pēc pastāvīgas struktūras izveides, lai nodrošinātu pārbaudes un kontroles pasākumu koordināciju zivsaimniecības nozarē. Rezultātā tika izveidota Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (vēlāk — EFCA).

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 768/2005 (2005. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (OV L 128, 21.5.2005., 1.–14. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 768/2005 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016

Top