Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Baltā grāmata par sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Baltā grāmata par sportu

 

KOPSAVILKUMS:

Baltā grāmata par sportu (COM(2007) 391 galīgā redakcija)

KĀDS IR ŠĪS BALTĀS GRĀMATAS MĒRĶIS?

 • Šī Baltā grāmata bija viena no Eiropas Komisijas galvenajiem ieguldījumiem attiecībā uz sporta tēmu un tā nozīmi Eiropa Savienības (ES) iedzīvotāju ikdienas dzīvē.
 • Tajā atzīta sporta potenciālā ietekme uz citām ES politikas jomām.
 • Tajā ir arī noteiktas sporta pasaules vajadzības un raksturīgās pazīmes.
 • Baltajā grāmatā tika aprakstītas sporta nākotnes perspektīvas ES līmenī, vienlaikus ievērojot ES tiesības, subsidiaritātes principu un sporta organizāciju neatkarību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

 • Šīs Baltās grāmatas mērķi bija:

  • noteikt stratēģiskas pamatnostādnes;
  • rosināt debates par konkrētām problēmām;
  • piešķirt sportam lielāku nozīmi ES lēmumu pieņemšanas procesā;
  • uzsvērt šīs nozares vajadzības un raksturīgās pazīmes;
  • noteikt atbilstošu pārvaldības līmeni turpmākai rīcībai.
 • Konkrētāk, Komisijas mērķis bija izmantot šo Balto grāmatu, lai:

  • nodrošinātu, ka sporta dimensija tiek pilnvērtīgi atspoguļota visās ES politikas jomās;
  • palielināt juridisko noteiktību attiecībā uz ES acquis piemērošanu sportam un tādējādi palīdzēt uzlabot sporta pārvaldību Eiropas Savienībā.

Struktūra

Baltajā grāmatā tiks skatītas trīs tēmas:

Rīcības plāns

 • Kopā ar Balto grāmatu Padome pieņēma darba plānu 2014.–2017. gadam. Pašlaik tiek gatavots jauns ES sporta darba plāns laikposmam no 2017. gada jūlija līdz 2020. gada decembrim.
 • 2014.–2017. gada darba plānā ir ietverta virkne konkrētu pasākumu saistībā ar sporta sociālajiem un ekonomiskajiem aspektiem, piemēram, veselību, sociālo iekļaušanu, brīvprātīgo darbu, izglītību un ārējām attiecībām. Tie ir šādi:

Uzraudzība

Komisija uzrauga iniciatīvu progresu strukturētā dialogā ar visām sporta jomā iesaistītajām organizācijām:

Partnerību un pasākumu veicināšana

Programma “Erasmus+” sniedz iespējas sporta organizācijām, valsts iestādēm un citām organizācijām, kas dod ieguldījumu ES sporta prioritātēs. Ar to atbalsta projektus, kuru mērķis ir sekmēt uz sadarbību vērstas partnerības, pasākumus, uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu un dialogu ar sporta organizācijām. Programmā “Erasmus+” uzmanība galvenokārt tiek pievērsta tautas sportam, un tai ir šādi konkrēti mērķi:

 • novērst sporta integritātes apdraudējumus, kas ietver vairāk nekā vienu valsti, piemēram, dopingu, spēļu rezultātu pasūtīšanu un vardarbību, kā arī jebkāda veida neiecietību un diskrimināciju;
 • veicināt un atbalstīt labu pārvaldītu sporta jomā un sportistu dubultkarjeras iespējas;
 • veicināt brīvprātīgo darbības sporta jomā, kā arī sociālo iekļaušanu, vienādas iespējas un izpratni par veselību veicinošu fizisku aktivitāšu svarīgumu, nodrošinot plašākas līdzdalības un vienlīdzīgas piekļuves iespējas visiem iedzīvotājiem.

KONTEKSTS

 • Sports ir sociāls un ekonomisks fenomens, kas sekmē ES stratēģisko mērķu sasniegšanu attiecībā uz solidaritāti un labklājību. Tas vairo Eiropas ideālu raksturojošās vērtības: mieru, toleranci, savstarpēju sapratni un izglītību.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Baltā grāmata — Baltā grāmata par sportu (COM(2007) 391 galīgā redakcija, 11.7.2007.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas dienestu darba dokuments “ES un sports: priekšvēsture un konteksts — pavaddokuments Baltajai grāmatai par sportu” (SEC(2007) 935 galīgā redakcija, 11.7.2007.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Attīstīt Eiropas dimensiju sportā (COM(2011) 12 galīgā redakcija, 18.1.2011.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 21. maijs) par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017) (OV C 183, 14.6.2014., 12.–17. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.07.2017

Top