Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pasākumi dopinga apkarošanai sportā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pasākumi dopinga apkarošanai sportā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(99) 643 galīgā redakcija) — atbalsta plāns dopinga apkarošanai sportā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to paredz rīcību dopinga apkarošanai sportā, tostarp Eiropas Savienības (ES) instrumentu (pētniecība, izglītība un apmācība, jaunieši, policijas un tiesu iestāžu sadarbība, sabiedrības veselība) izmantošanu un esošo likumdošanas pasākumu koordinēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojumā tika izklāstīta trīs līmeņu pieeja dopinga apkarošanai sportā:

 • apkopot ekspertu atzinumus par dopinga ētiskajiem, juridiskajiem un zinātniskajiem aspektiem;
 • palīdzēt sagatavot 1999. gada Pasaules antidopinga konferenci un izveidot Pasaules Antidopinga aģentūru (WADA);
 • mobilizēt ES instrumentus ar mērķi papildināt ES valstīs jau īstenotos pasākumus un piešķirt tiem ES dimensiju, ņemot vērā Eiropas sportistu augošo mobilitāti un ES pilnvaras saistībā ar dopingu.

Eiropas grupa par ētiku

Eiropas Komisija ir apņēmusies tās turpmākajās rīcībās un lēmumos ņemt vērā Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām (EGE) atzinuma elementus. Šī grupa ir noteikusi ētikas principus, kas jāizmanto ES pasākumos:

 • sportistu un visu citu personu tiesības uz drošību un veselību;
 • integritātes un pārredzamības princips, saistībā ar ko sporta sacensībās ir jāievēro konsekvence un jāsaglabā sporta tēls kopumā;
 • īpaša uzmanība jāpievērš visneaizsargātākajām personām, jo īpaši bērniem, kas var būt ļoti aktīvi iesaistīti augsta līmeņa sportā.

Pamatojoties uz šiem principiem, EGE ierosināja vairākus pasākumus , t. sk.:

 • izveidot efektīvu veselības pārraudzības sistēmu sportistiem, jo īpaši specializētu medicīnas, psiholoģijas un informācijas pakalpojumu;
 • pieņemt direktīvu par jauno sportistu aizsardzību, jo īpaši to jauniešu aizsardzību, kuri vēlas kļūt par profesionāliem sportistiem;
 • veicināt pētījumus par sportistu veselību;
 • uzlabot policijas un tiesu iestāžu sadarbību;
 • iekļaut nosacījumus par dopingu un tā aizliegumu sportistu līgumos.

Antidopinga aģentūras

 • Par dopinga novēršanu un sankcijām par dopingu atbild sporta organizācijas un ES valstis.
 • Komisija atbalsta cīņu pret dopingu un funkcijas, ko veic WADA, valstu antidopinga organizācijas, akreditētas laboratorijas, Eiropas Padome un UNESCO.
 • ES Dopinga apkarošanas jautājumu ekspertu grupa 2012. gadā iesniedza pirmos ES grozījumus WADA Pasaules antidopinga kodeksā.
 • Komisija sadarbojas ar ES valstīm, lai nodrošinātu, ka visi noteikumi un procedūras saistībā ar jauno 2015. gada Pasaules antidopinga kodeksu atbilst ES tiesību aktiem un ES redzējumam par sportistiem draudzīgu antidopinga sistēmu.

ES instrumenti

Ir divu veidu rīcība, kurā tiek izmantoti ES instrumenti:

 • normatīvo pasākumu labāka koordinēšana;
 • ES programmu mobilizēšana, kas var atbalstīt pozitīvus antidopinga pasākumus Eiropas līmenī.

Šī rīcība ir vērsta uz šādiem aspektiem:

 • aktīvāki centieni dopingā izmantoto vielu identificēšanai, atklāšanas metodes, dopinga ietekme uz veselību un dopings kā sociālekonomiska parādība;
 • izglītības, profesionālās apmācības un jauniešu programmu mobilizēšana, lai tās izmantotu informēšanas, apmācības un profilakses programmās;
 • policijas un tiesu iestāžu sadarbības programmu pilnvērtīga izmantošana;
 • informācijas par medikamentiem uzlabošana;
 • sabiedrības veselības politikas pasākumu izstrāde.
 • Komisija 2011. gadā publicētajā paziņojumā rosināja ES valstis:
  • pieņemt valstu antidopinga rīcības plānus, kuru mērķis būtu nodrošināt koordināciju attiecīgo dalībnieku starpā;
  • turpināt pašreizējo tendenci ES valstu krimināltiesībās ieviest noteikumus par aizliegumu organizētiem tīkliem pārdot dopinga vielas vai pastiprināt pašlaik spēkā esošos noteikumus.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Kopienas atbalsta plāns dopinga izmantošanas apkarošanai sportā (COM(99) 643 galīgā redakcija, 1.12.1999.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Attīstīt Eiropas dimensiju sportā (COM(2011) 12 galīgā redakcija, 18.1.2011.)

Padomes Lēmums 2013/304/ES (2013. gada 10. jūnijs), ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro ES vārdā piedalīties sarunās par Eiropas Padomes starptautisku konvenciju pret manipulācijām ar sporta rezultātiem, izņemot lietas, kas saistītas ar sadarbību krimināllietās un policijas sadarbību (OV L 170, 22.6.2013., 62.–65. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija (2014. gada 21. maijs) par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017) (OV C 183, 14.6.2014., 12.–17. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm (OV C 372, 20.12.2011., 7.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2017

Top