Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pirktspējas paritātes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pirktspējas paritātes

Pirktspējas paritātes (PPP)* ir veids, kā izmērīt cenu atšķirības starp valstīm. Eiropas Savienība (ES) ir vienojusies par noteikumiem to aprēķināšanai valstu statistikas institūtos un Eurostat - ES statistikas birojā. Šo noteikumu mērķis ir uzlabot savākto un aprēķināto datu kvalitāti un salīdzināmību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1445/2007 (2007. gada 11. decembris) ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu

KOPSAVILKUMS

Pirktspējas paritātes (PPP)* ir veids, kā izmērīt cenu atšķirības starp valstīm. Eiropas Savienība (ES) ir vienojusies par noteikumiem to aprēķināšanai valstu statistikas institūtos un Eurostat - ES statistikas birojā. Šo noteikumu mērķis ir uzlabot savākto un aprēķināto datu kvalitāti un salīdzināmību.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu pieņem PPP izstrādes, sagatavošanas un aprēķināšanas noteikumus un nosaka dažādo iesaistīto pušu pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzdevumi un pienākumi

 • Eurostat katru kalendāro gadu aprēķina PPP. Tā uzdevumi:
  • koordinēt pamatinformācijas sniegšanu;
  • vākt informāciju no ES valstīm PPP aprēķināšanai;
  • aprēķināt un publicēt PPP;
  • apspriežoties ar dalībvalstīm, izstrādāt un darīt zināmu metodoloģiju.
 • ES valstu pienākumi:
  • ievērot regulā noteikto pamatdatu vākšanas procedūru;
  • apstiprināt to pārziņā esošā apsekojuma rezultātus, kad ir pabeigts datu validācijas process;
  • apstiprināt datu vākšanas metodoloģiju un pārbaudīt Eurostat sniegto datu ticamību.

Kvalitātes kontrole

 • Katrai valstij ir jāveic uzskaite par šīs regulas īstenošanas rezultātiem. Vismaz reizi 6 gados ir jāsagatavo to PPP procesa novērtējums.

Publicētie rezultāti

 • Eurostat rezultātus publicē ne vēlāk kā trīs gadus pēc pārskata gada beigām. Tie ietver vismaz šādus datus:
  • PPP iekšzemes kopprodukta (IKP) līmenī;
  • PPP privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumiem* un faktiskajam individuālajam patēriņam*;
  • cenu līmeņa indeksi*, kas attiecas uz ES vidējo līmeni;
  • IKP, privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumi un faktiskais individuālais patēriņš un attiecīgie pirktspējas līmeņa* skaitļi uz vienu iedzīvotāju.

PPPizmantošana

PPP izmanto, lai aprēķinātu:

Dotācijas pieejamība

 • Tā kā PPP būtībā ir starptautiska statistika un tās izmantošana valsts līmenī ir ierobežota, Eurostat nodrošina finansiālu ieguldījumu, kas sedz līdz 70 % izmaksu, kas rodas ES valstīm, kuras ir tiesīgas saņemt šādu finansējumu saskaņā ar noteikumiem par dotācijām (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 - ES Finanšu regula).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2008. gada 9. janvāra.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

*Pirktspējas paritātes (PPP): cenu līmeņa starpības rādītāji starp valstīm. Tie ļauj tieši salīdzināt, cik daudz valūtas vienību vajadzīgs, lai iegādātos noteiktu preču vai pakalpojumu daudzumu dažādās valstīs.

*Mājsaimniecību galapatēriņa izdevumi: izdevumi, kas radušies rezidentu mājsaimniecībām, patērējot preces vai pakalpojumus.

*Faktiskais individuālais patēriņš: mājsaimniecību, NPISH (bezpeļņas iestādes mājsaimniecību apkalpošanai) un valsts pārvaldes individuālā patēriņa izdevumu kopējā vērtība. Šis rādītājs apzīmē mājsaimniecību faktiski patērētās atsevišķās preces un pakalpojumus pretstatā faktiski nopirktajām precēm un pakalpojumiem.

*Cenu līmeņa indeksi: PPP un maiņas kursu attiecības. Tie ļauj mērīt cenu līmeņa atšķirības starp valstīm, norādot kopējās valūtas vienību skaitu, kas vajadzīgs, lai katrā valstī nopirktu vienādu daudzumu apkopojuma pakāpes vai analītiskās kategorijas vienību.

*Pirktspējas līmenis: mākslīga kopēja atsauces valūtas vienība, kurā izsaka nacionālajos kontos pieejamo kopsummu (piemēram, apkopoto patēriņu, apkopotos ieguldījumus), pielāgojot to cenu līmeņu starpībām, izmantojot PPP. Tas nodrošina rezultātu salīdzināmību.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1445/2007

9.1.2008.

-

OV L 336, 20.12.2007., 1.-24. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 193/2011

21.3.2011.

-

OV L 56, 1.3.2011., 1.-2. lpp.

Regula (ES) 2015/1163

5.8.2015.

-

OV L 188, 16.7.2015., 6.-27. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.08.2015

Top