Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklē korupciju un nopietnus pārkāpumus Eiropas Savienības iestādēs, kā arī krāpšanu ES budžeta jomā. Tas arī palīdz izstrādāt ES krāpšanas apkarošanas politiku.

AKTS

Komisijas Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1999. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar sākotnējo Lēmumu (1999/352/EK, EOTK, Euratom) 1999. gadā izveidoja OLAF. Tajā bija noteikti OLAF uzdevumi, atbildības jomas, struktūra un darbības veids. 2013. gadā veiktā pārskatīšana OLAF deva iespēju strādāt efektīvāk, jo īpaši attiecībā uz ārējām organizācijām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Krāpšana ir tīša maldināšana nolūkā gūt personīgu labumu vai radīt zaudējumus otrai pusei. ES līmenī šādi zaudējumi var rasties saistībā nepareiziem maksājumiem no ES budžeta līdzekļiem vai saistībā ar nespēju iekasēt ES budžeta ieņēmumus, piemēram, muitas nodevas, lauksaimniecības nodevas un cukura nodevas.

OLAFveic izmeklēšanu:

  • ES iestādēs un struktūrās ar mērķi atklāt krāpšanu, korupciju un jebkādas citas nelegālas darbības, kas ietekmē ES finanšu intereses, kā arī nopietnas lietas saistībā ar profesionālo pienākumu izpildi, kas neietekmē ES finanšu intereses;
  • ārpus ES iestādēm un struktūrām nolūkā konstatēt krāpšanas gadījumus vai cita veida nelikumīgu rīcību no cilvēku vai organizāciju puses. Šo organizāciju vidū var būt arī ES valstu iestādes (un reizēm arī trešo valstu iestādes).

OLAF ģenerāldirektoru ieceļ uz septiņiem gadiem (pilnvaru termiņš nav atjaunojams).

OLAF Uzraudzības komiteja pārrauga tā darbu, cenšas palielināt tā neatkarību un pārrauga procesuālo garantiju piemērošanu.

OLAF ir jāievēro ES tiesību akti par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās.

OLAF ir administratīvs un izmeklēšanas dienests. Tas var tikai rekomendēt, kā ES vai valsts iestādēm rīkoties pēc OLAF izmeklēšanas.

Programma Hercule III palīdz finansēt daudzus ES valstu projektus, tādējādi palīdzot tām cīņā pret noziedzīgām darbībām, kas vērstas pret ES budžetu. Kā piemēri šeit jāmin skeneru un cita lidostu un ostu tehniskā aprīkojuma iegādes finansēšana, kā arī apmācības.

KAD ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 1999. gada 28. aprīļa.

KONTEKSTS

Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom (un tā turpmākie grozījumi) attiecas uz OLAF izveidi. To papildina Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013, kas nosaka OLAF lomu un kompetenci, un iestāžu nolīgums, kas īpaši attiecas uz izmeklēšanu, ko veic ES iestādēs.

Plašāka informācija ir pieejama OLAF tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom

28.4.1999.

-

OV L 136, 31.5.1999., 20.-22. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2013/478/ES

1.10.2013.

-

OV L 257, 28.9.2013., 19.-20. lpp.

Lēmums (ES) 2015/512

27.3.2015.

-

OV L 81, 26.3.2015., 4.-4. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1.-22. lpp.).

Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas iestāžu nolīgums (1999. gada 25. maijs) par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (OV L 136, 31.5.1999., 15.-19. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 23.04.2015

Top