Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pašu resursu sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pašu resursu sistēma

Lēmums par pašu resursiem nosaka pamata noteikumus par Eiropas Savienības (ES) budžeta finansēšanu.

AKTS

Padomes Lēmums 2007/436/EK, Euratom (2007. gada 7. jūnijs) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) darbības pamatā ir līdzsvarots budžets, ko finansē pilnībā no pašu resursiem. Pašu resursu maksimālā robeža ir noteikta 1,23 % apmērā no visu dalībvalstu nacionālā kopienākuma (NKI).

Ir trīs pašu resursu kategorijas: tradicionālie pašu resursi, pašu resursi, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (PVN), un pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums (NKI). Citi ieņēmumu avoti ietver amatpersonu maksātos nodokļus, soda naudas, ko Savienība uzliek uzņēmumiem, un procenti par nokavētiem maksājumiem.

Tradicionālie pašu resursi

Tradicionālie pašu resursi ietver muitas nodokļus un nodevas cukura ražošanai Savienībā. Dalībvalstis kā iekasēšanas izmaksas var paturēt 25 % no iekasētajām summām.

PVN resursi

Katras dalībvalsts saskaņotajai PVN aprēķina bāzei piemēro vienotu likmi 0,30 % apmērā. PVN aprēķina bāze ir ierobežota līdz 50 % no katras valsts nacionālā kopienākuma (NKI). Šā noteikuma mērķis ir nelikt nabadzīgākajām dalībvalstīm maksāt nesamērīgi lielas summas.

Resursi, kuru pamatā ir NKI

Katras dalībvalsts nacionālajam kopienākumam (NKI) piemēro vienotu procentu likmi. To izmanto, lai finansētu to ES budžeta daļu, ko nenodrošina citi pašu resursi un citi ieņēmumu avoti. Mērķis ir līdzsvarot ieņēmumus un izdevumus.

Korekcijas par labu noteiktām dalībvalstīm

Korekciju pamatā ir princips, saskaņā ar kuru jebkura dalībvalsts, kura uztur budžeta slogu, kas ir pārmērīgi liels salīdzinājumā ar tās relatīvo labklājības līmeni, var izmantot korekcijas.

Šo mehānismu pašlaik izmanto Apvienotā Karaliste, Vācija, Austrija, Nīderlande un Zviedrija.

Pašu resursu iekasēšana

Pašu resursu iekasēšanas metodi nosaka valsts noteikumi, kurus regulāri izvērtē Komisija. Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām anomālijām, kam ir finanšu ietekme uz iekasēšanu.

ES pašu resursu sistēmas pārveidošana

2011. gada jūnijā Komisija iesniedza Padomes lēmuma projektu par Eiropas Savienības resursu sistēmu laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Šis lēmums, ko Padome pieņēma 2014. gada maijā, stāsies spēkā tikai tad, kad to būs ratificējušas visas dalībvalstis. Tomēr pēc spēkā stāšanās tas būs piemērojams ar atpakaļejošu datumu no 2014. gada 1. janvāra.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā - Termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 2007/436/ES, Euratom

1.1.2007.

-

OV L 163, 23.6.2007.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 (2003. gada 15. jūlijs) par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula) (Oficiālais Vēstnesis L 181, 19.7.2003.).

Komisijas Lēmums 97/245/EK, Euratom (1997. gada 20. marts), ar ko paredz noteikumus par to, kā Kopienu pašu resursu sistēmā dalībvalstis nodod informāciju Komisijai (Oficiālais Vēstnesis L 97, 12.4.1997.).

Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (Oficiālais Vēstnesis L 155, 7.6.1989.).

Priekšlikums Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (COM(2011) 737 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Šis priekšlikums, ar kuru atceļ un aizstāj Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89, nosaka metodi, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai aprēķinātu jaunos PVN pašu resursus, un procedūru, kā tos dara pieejamus ES budžetam.

Komisijas Ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Septītais ziņojums saskaņā ar 12. pantu Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par PVN iekasēšanu un kontroles procedūrām (COM(2014) 69 final - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (Oficiālais Vēstnesis L 168, 7.6.2014.).

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 608/2014 (2014. gada 26. maijs), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus (Oficiālais Vēstnesis L 168, 7.6.2014.).

Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 609/2014 (2014. gada 26. maijs) par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (pārstrādāta redakcija) (Oficiālais Vēstnesis L 168, 7.6.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 11.06.2014

Top