Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantiju fonds ārējai darbībai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantiju fonds ārējai darbībai

Ar šo regulu nosaka Garantiju fonda ārējai darbībai noteikumus. Šis fonds aizsargā ES budžetu pret budžeta riskiem, kas saistīti ar aizdevumiem un garantijām trešām valstīm piešķirtajiem aizdevumiem vai šajās valstīs īstenotajiem projektiem. Tā mērķis ir aizsargāt Eiropas budžeta apropriācijas un sekmēt budžeta disciplīnas ievērošanu.

AKTS

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (kodificēta versija).

KOPSAVILKUMS

Trešām valstīm izsniedzot aizdevumus un piešķirot garantijas, kas nodrošina aizdevumus finanšu ieguldījumu operācijām šajās valstīs, Eiropas Savienība (ES) ir pakļauta ievērojamiem finanšu riskiem. Šo regulu, ar kuru izveido Garantiju fondu ārējai darbībai, ES pieņēma, lai nodrošinātos pret šādiem riskiem.

Šajā regulā ir aprakstīta fonda darbība un noteikta fonda finansēšanas procedūra, kā arī tā pārvaldības noteikumi. Fonda galvenais mērķis ir aizsargāt Eiropas budžeta apropriācijas un sekmēt budžeta disciplīnas ievērošanu.

Pamatuzdevums

Garantiju fonda ārējai darbībai pamatuzdevums ir veikt atmaksājumus ES kreditoriem, ja aizdevuma saņēmējs nepilda saistības attiecībā uz:

  • ES piešķirtu vai garantētu aizdevumu;
  • Eiropas Investīciju bankas (EIB) izsniegta aizdevuma garantiju, kuru garantē ES.

Turklāt Garantiju fondu var izmantot tikai tādiem aizdevumiem un garantijām, ko izsniedz par labu trešām valstīm vai projektu finansēšanai trešās valstīs.

Pārvaldība un finansēšana

Komisija saskaņā ar ES vārdā izdotu pilnvaru fonda finanšu pārvaldību uztic EIB. Garantiju fondu finansē ar:

  • ikgadēju maksājumu no Eiropas Savienības budžeta (ja vajadzīgs);
  • procentiem no ieguldītajiem fonda resursiem;
  • summām, kas atgūtas no saistības neizpildījušiem parādniekiem.

Paredzētais apjoms un ikgadējais pārvedums

Paredzētais apjoms ir resursu apjoms, kas fondam nepieciešams tā pamatuzdevuma veikšanai. Fonda paredzētais apjoms ir 9 % no visu ES saistību neatmaksātās pamatsummas no katras aizdevuma vai garantijas operācijas, kas palielināta par nesamaksātajiem procentiem. Ikgadējo pārvedumu no ES budžeta uz fondu aprēķina, paredzēto apjomu piemērojot nesamaksāto piešķirto un garantēto aizdevumu summai. Starpību starp paredzēto apjomu un fonda aktīvu faktisko vērtību iemaksā no ES vispārējā budžeta fondā vai no fonda budžetā, ja fondā radies pārpalikums.

Finansējuma summu aprēķina finanšu gada “n” sākumā, pamatojoties uz aizdevumiem, kas piešķirti un garantēti iepriekšējā finanšu gadā (“n-1”). Šādi aprēķinātā summa tiek iekļauta gada budžetā “n+1”. Tāpēc no brīža, kad summas jāapmaksā, līdz fonda faktiskajai finansēšanai paiet aptuveni 2 gadi.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009

30.6.2009.

-

OV L 145, 10.6.2009.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Visaptverošs ziņojums par Garantiju fonda darbību [ COM(2014) 214 final , 8.4.2014.- Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Šajā ziņojumā ir secināts, ka pašreizējais nodrošināšanas mehānisms joprojām atbilst tam noteiktajiem uzdevumiem. Parasti fondam noteiktajā termiņā tiek tikai pieprasīts kompensēt kavētā maksājuma summu (procenti un/vai kapitāls). Tas nozīmē, ka viss neveikto nākotnes maksājumu apjoms fondu ietekmē tikai laiku pa laikam, kad šie maksājumi ir jāveic.

Teorētiski, nesaņemot maksājumu, aizdevuma kreditors varētu pieprasīt visus nākotnes maksājumus. Lai simulētu potenciālo maksimālo fonda spriedzi, kvantitatīvajā analīzē ir iekļauta arī tāda scenārija simulācija, kurā kavētie maksājumi veicina visu nākotnes maksājumu paātrinātu izmaksu.

No fonda līdzekļiem segto risku kvantitatīva analīze, kā arī fonda 9 % mērķa likme liecina, ka šī mērķa likme un pārējie galvenie fonda parametri ir atbilstoši. Tādējādi Komisija neredz vajadzību mainīt mērķa likmi vai pārējos fonda parametrus, tomēr laiku pa laikam šie parametri būtu jāpārskata, lai nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst fonda radītajam riska profilam. Šāda pārskatīšana tiks iekļauta tā dēvēto EIB ārējo pilnvaru vidējā termiņa pārskatīšanā, t. i. līdz 2016. gada 31. decembrim.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.06.2014

Top