Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vērtību veicināšana un aizsardzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vērtību veicināšana un aizsardzība

ES ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības (Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants).

AKTS

LES 2. pants

LES 7. pants

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Līguma par Eiropas Savienību 7. pantu: Savienības pamatvērtību ievērošana un veicināšana (COM(2003) 606 galīgā redakcija, 2003. gada 15. oktobris).

KOPSAVILKUMS

ES ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības (Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants).

Tikai tāda Eiropas valsts, kas ievēro 2. pantā minētās vērtības un apņemas tās sekmēt, var lūgt, lai to uzņem par ES locekli (LES 49. pants).

ES pamatvērtību ievērošanas nodrošināšana

Eiropas Savienībā īpaši svarīgs ir tiesiskums. Tiesiskuma ievērošana ir priekšnoteikums visu LES 2. pantā minēto pamatvērtību aizsardzībai. Tāpat tā ir priekšnoteikums, lai tiktu ievērotas visas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līgumiem un starptautiskajām tiesībām.

ES TIESISKUMA MEHĀNISMS

2014. gada martā Eiropas Komisija pieņēma jaunu mehānismu, lai risinātu sistēmiskus draudus tiesiskumam jebkurā no 28 ES valstīm. Šis jaunais tiesiskuma mehānisms papildina pārkāpumu procedūras gadījumos, kad ir pārkāpti ES tiesību akti, un arī papildina tā saukto “LES 7. panta procedūru”, kas galējā gadījumā ļauj uz laiku atņemt balsošanas tiesības, ja kāda ES valsts “vairākkārt nopietni pārkāpusi” ES vērtības.

Mehānisms ļauj Eiropas Komisijai sākt dialogu ar attiecīgo ES valsti, lai novērstu sistēmisku draudu palielināšanos tiesiskumam. Sagatavojot novērtējumu, Komisija var izmantot citu ES iestāžu un starptautisko organizāciju zināšanas (it īpaši zināšanas, kas pieejamas Eiropas Parlamentam, Padomei, Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO) u. c.).

Ja šis mehānisms nesniedz risinājumu, LES 7. pants vienmēr kalpo kā pēdējā iespēja, lai atrisinātu krīzi un nodrošinātu ES vērtību ievērošanu.

LES 7. pants

LES 7. panta mērķis ir nodrošināt, ka visas ES valstis ievēro ES kopīgās vērtības, tostarp tiesiskumu. LES 7. panta 1. punktā paredzēto novēršanas mehānismu var izmantot tikai gadījumā, kad ir “droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt 2. pantā minētās vērtības”, savukārt LES 7. panta 2. punktā paredzēto sankciju mehānismu var izmantot tikai gadījumā, kad “kāda dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi 2. pantā minētās vērtības”.

Novēršanas mehānisms ļauj Padomei brīdināt attiecīgo ES valsti pirms nopietna pārkāpuma rašanās.

Sankciju mehānisms ļauj Padomei uz laiku atņemt noteiktas tiesības, kas izriet no Līgumu piemērošanas attiecīgajai ES valstij, tostarp valsts tiesības balsot Padomē. Tas iespējams tikai gadījumā, ja “nopietnais pārkāpums” ir ildzis jau zināmu laiku.

PIEMĒROŠANA

Kopš 2009. gada Komisija vairākos gadījumos ir saskārusies ar krīzes izraisītiem notikumiem vairākās ES valstīs, kas atklāja konkrētas problēmas saistībā ar tiesiskumu. Komisija šajos gadījumos ir rīkojusies, izdarot politisku spiedienu, kā arī sākot pārkāpumu procedūru gadījumos, kad ir pārkāpti ES tiesību akti.

LES 7. pantā ietvertie novēršanas un sankciju mehānismi līdz šim vēl nav piemēroti.

Citu ES iestāžu iniciatīvas

Visām ES iestādēm ir jāpiedalās tiesiskuma veicināšanā un nodrošināšanā Eiropas Savienībā.

2014. gada decembrī Padome un ES valstis apņēmās izveidot ikgadēju dialogu starp visām ES valstīm Padomē, lai veicinātu un aizsargātu tiesiskumu Līgumu ietvaros.

Arī Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis regulāri izvērtēt to, kā ES valstis ievēro ES pamatvērtības un prasību respektēt demokrātiju un tiesiskumu.

Skatīt arī Pamattiesību aģentūras (FRA) tīmekļa vietni un 2013. gada FRA gada darbības pārskatu.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 2012. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu (COM(2013) 271 final, 2013. gada 8. maijs).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. 2013. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu (COM(2014) 224 final, 2014. gada 14. aprīlis).

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai (COM(2014) 158 final, 2014. gada 11. marts).

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2014. gada 16. decembra secinājumi par tiesiskuma ievērošanas nodrošināšanu.

Pēdējā atjaunināšana: 10.03.2015

Top