Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2008/801/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to pilnvaro ES parakstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju. Šīs konvencijas mērķi ir atbalstīt cīņu pret korupciju, veicināt atbilstīgu sabiedrisko jautājumu vadību, veicināt starptautisko sadarbību un tehnisko palīdzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī konvencija ir piemērojama korupcijas novēršanā, izmeklēšanā un apsūdzības celšanā, un to līdzekļu iesaldēšanā, atsavināšanā, konfiscēšanā un atdošanā, kas iegūti no noziedzīgiem nodarījumiem.

Tā ietver noteikumus attiecībā uz “naudas atmazgāšanas” novēršanu un apkarošanu, kā arī grāmatvedības uzskaites standartiem privātajā sektorā, pārskatāmību un visiem kandidātiem vienlīdzīgu piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem.

Korupcijas novēršana

Konvencija paredz virkni noteikumu korupcijas novēršanai, tostarp:

 • korupcijas novēršanas politiku un prakses piemērošana, kā arī šim mērķim atbilstošu struktūru izveidošana;
 • valsts amatpersonu rīcības kodeksu piemērošana;
 • objektīvi kritēriji valsts amatpersonu pieņemšanai darbā un paaugstināšanai amatā;
 • publiskā iepirkuma noteikumi.

Tā arī iesaka:

 • veicināt pārskatāmību un uzskaitāmību valsts finanšu pārvaldē un privātajā sektorā;
 • stingrākus grāmatvedības uzskaites un audita standartus;
 • noteikumus, kas nodrošina tiesu varas neatkarību.

Kriminālatbildības noteikšana

Konvencija iesaka atzīt par noziedzīgiem nodarījumiem virkni darbību, tostarp:

 • valsts vai ārvalstu valstu amatpersonu un starptautisko organizāciju amatpersonu piekukuļošana;
 • valsts vai privātā īpašuma izšķērdēšana, piesavināšanās vai cita līdzīga valsts amatpersonas rīcība ar šādu īpašumu;
 • tirgošanās ar ietekmi (ja sabiedrībā ietekmīga persona tirgojas ar šo ietekmi apmaiņā pret naudu, ko saņem no personas, kas vēlas iegūt ietekmi);
 • dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un nelikumīga materiālā stāvokļa uzlabošanās*.

Privātajā sektorā tā aicina atzīt par noziedzīgiem nodarījumiem šādas darbības:

 • izšķērdēšana;
 • kukuļdošana;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija;
 • rīkošanās ar zagtu īpašumu;
 • tiesvedības traucēšana;
 • līdzdalība izšķērdēšanā vai kukuļdošanā vai tās mēģinājums.

Konvencija iesaka arī citus likumīgos un administratīvos pasākumus, tostarp:

 • uzņēmumu saukšana pie atbildības;
 • līdzekļu iesaldēšanas, izņemšanas un konfiskācijas pieļaušana;
 • liecinieku, ekspertu un cietušo aizsardzība;
 • personu — informācijas sniedzēju aizsardzība;
 • likumīgo tiesību pieprasīt kompensāciju nodrošināšana personām, kuras cietušas zaudējumus korupcijas darbības rezultātā;
 • sadarbības ar tiesību aizsardzības iestādēm veicināšana.

Līdzekļu atgūšana

Konvencijā ir norādīti pasākumi tiešai līdzekļu atgūšanai un izklāstīta kārtība, kādā to var veikt, konfiskācijā izmantojot starptautisko sadarbību. Tajā ir ietverti arī noteikumi par līdzekļu atgūšanas kārtību.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) atbild par šo pārkāpumu izmeklēšanu, ciktāl tie attiecas uz ES iestādēm. OLAF izmeklē krāpšanu ES budžeta jomā, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs, kā arī izstrādā krāpšanas apkarošanas politiku Eiropas Komisijai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2008. gada 25. septembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENAIS TERMINS

* Nelikumīga materiālā stāvokļa uzlabošanās: ja persona gūst labumu uz citas personas rēķina, nedodot pretī neko līdzvērtīgu.

AKTS

Padomes Lēmums 2008/801/EK (2008. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju (OV L 287, 29.10.2008., 1.–110. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.04.2016

Top