Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noteikumi ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem ES robežās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Noteikumi ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem ES robežās

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/43/EK — ar aizsardzību saistītu ražojumu sūtīšanas ES robežās vienkāršošana

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir novērst atšķirības starp ES valstu tiesību aktiem un noteikumiem attiecībā uz ar aizsardzību saistīto ražojumu (sākot ar šautenēm, bumbām un torpēdām un beidzot ar zemūdenēm un militāram lietojumam paredzētiem lidaparātiem) sūtījumiem.

Ar to izveido atļauju piešķiršanas sistēmu, kuras pamatā ir sūtījumu licenču izsniegšana piegādātājiem.

Ar to veicina ar aizsardzību saistīto ražojumu pārredzamu un drošu apriti ES teritorijā, tādējādi palīdzot uzlabot ES aizsardzības nozares konkurētspēju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Trīs veidu licences

1.

Vispārīgas sūtījumu licences, ko ES valsts izdod piegādātājiem, kas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā, (ar noteikumu, ka tie atbilst licences piešķiršanas nosacījumiem), lai nosūtītu ar aizsardzību saistītus ražojumus saņēmējiem, kas atrodas citā ES valstī.

2.

Globālās sūtījumu licences, ko ES valsts (kas nosaka licences tvērumu un derīguma termiņu) piešķir piegādātājiem, kuri prasa atļauju sūtījumu veikšanai uz vienu vai vairākām ES valstīm.

3.

Atsevišķas sūtījumu licences, ko ES valstis piešķir piegādātājiem, kuri prasa atļauju ražojumu vienreizējai nosūtīšanai vienam saņēmējam.

Piegādātāju pienākumi

ES valstīm ir jānodrošina, ka ar aizsardzību saistītu ražojumu piegādātāji, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā:

veic savu eksporta darījumu detalizētu uzskaiti;

informē saņēmējus par licences nosacījumiem (piemēram, par ierobežojumiem attiecībā uz ražojumu galīgo izmantojumu vai eksportu);

informē tās ES valsts kompetento iestādi, no kuras teritorijas tie vēlas pārvietot ražojumus, par nodomu pirmo reizi izmantot vispārīgo sūtījumu licenci.

ES valstīm, kurās atrodas ar aizsardzību saistīto ražojumu, uz kuriem attiecas sūtījumu licences, saņēmēji, ir jāapliecina, ka saņēmēji apņemas ievērot eksporta ierobežojumus, kas attiecas uz to saņemtajiem ražojumiem.

Ar aizsardzību saistītie ražojumi, kuriem piemēro šo direktīvu, ir uzskaitīti direktīvas pielikumā. Eiropas Komisija šo sarakstu regulāri atjaunina, lai tas atbilstu Eiropas Savienības Kopējam militāro preču sarakstam.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 30. jūnijā. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Pirms šīs direktīvas pieņemšanas ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumus ES teritorijā reglamentēja valstu licencēšanas tiesību akti. Tie ievērojami atšķīrās procedūru, tvēruma un licences saņemšanai nepieciešamā laika ziņā. Līdz ar to pasliktinājās Eiropas aizsardzības nozares konkurētspēja, kā arī tika kavēta ar aizsardzību saistīto ražojumu Eiropas tirgus izveide.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/43/EK (2009. gada 6. maijs), ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem (OV L 146, 10.6.2009., 1.–36. lpp.)

Direktīvas 2009/43/EK turpmākie grozījumi un labojumi un tās pielikumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.12.2015

Top