Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienkāršota uzņēmējdarbības vide

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienkāršota uzņēmējdarbības vide

Lai uzlabotu konkurētspēju un veicinātu ekonomiku un darbavietu radīšanu, Eiropas Savienība (ES) cenšas izveidot vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi, mazinot birokrātiju uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās.

AKTS

Komisijas paziņojums par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās (COM(2007) 394 galīgā redakcija -Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

KOPSAVILKUMS

Dalībvalstīm ir jāspēj elastīgi reaģēt uz uzņēmējdarbības vides vajadzībām, gūstot labumu no ES tiesiskā regulējuma, taču neierobežojot inovācijas un neradot lielus administratīvos izdevumus, kas ierobežo konkurētspēju. Komisija pārskata ES direktīvas un apspriežas ar ieinteresētajām personām par veidiem, kā tiesību aktus saskaņot ar vienkāršāku un efektīvāku uzņēmējdarbības vidi.

Uzņēmējdarbības tiesības

Pastāv divas iespējas - direktīvu pilnīga vai daļēja atcelšana gadījumos, kad tās neattiecas uz pārrobežu problēmām. Tas skar šādus gadījumus:

Noteikumi par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (divpadsmitā direktīva). Tiesību aktu vienkāršošana un citi pasākumi, kas paredzēti, lai dalībvalstīm nodrošinātu uzlabotu elastību attiecībā uz apvienošanu un sadalīšanu:

  • vienkāršojot direktoru pienākumus saistībā ar attiecīgu finanšu datu sniegšanu;
  • atceļot vajadzību gūt pilnsapulces apstiprinājumu, bet vienlaikus joprojām aizsargājot kreditorus; šīs jomas tiesību akti ir grozīti ar Direktīvu 2006/68/EK.

Pienākums publicēt noteiktu informāciju valsts oficiālajos vēstnešos saskaņā ar Pirmo uzņēmējdarbības tiesību direktīvu var tikt aizstāts ar vienkāršu reģistrācijas pakalpojumu, izmantojot Eiropas komercreģistru (EBR), tajā pašā laikā vienkāršojot arī noteikumus par notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Saskaņā ar Eiropas uzņēmumu statūtiem paredzēts arī pārskatīt noteikumus par uzņēmuma juridisko adresi.

MVU grāmatvedība un revīzija

Lai ierobežotu nevajadzīgas un nesamērīgas izmaksas, gatavojot finanšu informāciju, 2013. gadā tika pārskatītas Eiropas direktīvas par grāmatvedību. Rezultātā tika sagatavota jauna Grāmatvedības direktīva 2013/34/ES, kuru paredzēts īstenot līdz 2015. gada vidum. Ar to tiks ieviesti kritēriji, kas definē mikrouzņēmumus, mazos, vidējos un lielos uzņēmumus, un tiks samazināts informācijas daudzums, kas jāiesniedz mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, lai ievērotu attiecīgās prasības.

Priekšvēsture

Komisijas 2006. gadā aizsāktajā atjauninātajā vienkāršošanas programmā, un tās rīcības programmā pēc 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes kā trīs prioritārās jomas tika noteiktas uzņēmējdarbības tiesības, grāmatvedība un revīzija.

SAISTĪTIE AKTI

Kopsavilkums par reakciju uz Komisijas paziņojumu par vienkāršotu uzņēmējdarbības vidi uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās (COM(2007) 394) (pdf). Padome aicināja Komisiju izskatīt reakciju uz šo paziņojumu un vajadzības gadījumā iesniegt jaunus priekšlikumus. Šķiet, ka nepārprotami vēlamāks ir risinājums, kas paredz esošo tiesību aktu vienkāršošanu (Komisijas paziņojumā ierosinātā otrā iespēja).

Pēdējā atjaunināšana: 03.06.2014

Top