Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru tiesības

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru tiesības

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2007/36/EK — biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru tiesības

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, lai palīdzētu akcionāriem īstenot to tiesības akcionāru sapulcēs tādās sabiedrībās:

kuru juridiskā adrese ir ES valstī;

kas ir iekļautas oficiālos biržu sarakstos.

Tās mērķis ir arī ņemt vērā moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sabiedrībām jāsniedz saviem akcionāriem konkrēta informācija par akcionāru sapulcēm. Paziņojums par akcionāru sapulci ir jāsniedz vismaz 21 dienu iepriekš un sabiedrības tīmekļa vietnē jāpaziņo būtiska informācija (datums, vieta, darba kārtība, balsošanas apraksts un līdzdalības procedūras).

Tām jānodrošina arī cita informācija, piemēram, par:

kopējo akciju skaitu un balsošanas tiesībām;

iesniedzamajiem dokumentiem;

sapulces lēmumu projektu;

veidlapām, kas jāizmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata (kad viens akcionārs pilnvaro kādu citu to pārstāvēt).

Sapulcē akcionāriem ir tiesības:

iekļaut jautājumus darba kārtībā (ja tiem pieder 5 % no uzņēmuma kapitāla);

uzdot jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzņēmumam ir obligāti uz tiem jāatbild;

piedalīties un balsot bez jebkādiem ierobežojumiem, izņemot ieraksta datumu*.

Attiecībā uz balsošanu ES valstīm ir jāatceļ visi ierobežojumi attiecībā uz piedalīšanos sapulcēs, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, un jāļauj akcionāriem iecelt (un atsaukt) pilnvarnieku, kas var būt indivīds vai grupa, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Sabiedrībām arī jāsniedz atskaite par precīzu balsu skaitu katram lēmumam. Tomēr, ja akcionāri nepieprasa atskaiti, ES valstis var ļaut sabiedrībām sniegt atskaiti vienīgi par balsu skaitu, kas nepieciešams, lai iegūtu lēmuma pieņemšanai vajadzīgo vairākumu. Sabiedrībām jāpublicē balsošanas rezultāti ne vēlāk kā 15 dienas pēc sapulces.

2014. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu grozīt šo direktīvu, lai korporatīvās vadības jomā novērstu trūkumus saistībā ar biržu sarakstos iekļautām sabiedrībām un to akcionāriem. Tas joprojām tiek apspriests Eiropas Parlamentā un ES Padomē.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 2007. gada 3. augustā. ES valstīm savos tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2009. gada 3. augustam.

KONTEKSTS

Šīs direktīvas pirmsākumi meklējami Komisijas 2003. gada paziņojumā “Uzņēmējdarbības tiesību modernizēšana un uzlabota uzņēmumu vadība Eiropas Savienībā”. Tajā bija ierosinātās iniciatīvas, lai uzlabotu biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru tiesības, risinot jautājumu par balsošanu attālināti.

GALVENIE TERMINI

* Ieraksta datums: konkrēts uzņēmuma noteikts datums, kurā akcionāram jābūt oficiālajam akciju īpašniekam, lai tas būtu tiesīgs piedalīties un balsot kopsapulcēs.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu (OV L 184, 14.7.2007., 17.–24. lpp.)

Direktīvas 2007/36/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamatdokumentā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Uzņēmējdarbības tiesību modernizēšana un uzlabota uzņēmumu vadība Eiropas Savienībā — plāns turpmākai virzībai (COM(2003) 284 galīgā redakcija, 21.5.2003.)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem (COM(2014) 213 final, 9.4.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2015

Top