Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informācijas apmaiņa un sadarbība saistībā ar teroristu nodarījumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informācijas apmaiņa un sadarbība saistībā ar teroristu nodarījumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2005/671/TI par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Terorisma apkarošana ir viens no Eiropas Savienības (ES) prioritārajiem mērķiem. Šajā lēmumā ir izklāstīta procedūra informācijas apmaiņai ES valstu starpā par kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu sakarā ar teroristu nodarījumiem un lietās pieņemtajiem spriedumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai apkarotu terorismu, ir būtiski, lai attiecīgajiem dienestiem būtu pieejama pēc iespējas pilnīgāka un jaunāka informācija. ES valstīm ir jāvāc informācija par kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu sakarā ar teroristu nodarījumiem un lietās pieņemtajiem spriedumiem, kura ietekmē divas vai vairākas ES valstis, un jāpārsūta šī informācija attiecīgi Eiropolam vai Eurojust.
 • No valsts tiesībaizsardzības iestāžu vidus izraudzīts specializēts dienests atbild par visas attiecīgās informācijas par kriminālizmeklēšanu sakarā ar teroristu nodarījumiem nosūtīšanu Eiropolam. Šī informācija ir šāda:
  • personas vai grupas identitāte;
  • kādus nodarījumus izmeklē un kādi ir to izdarīšanas apstākļi;
  • kāds ir likumpārkāpums;
  • kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;
  • sakaru tehnoloģiju izmantojums;
  • kādus draudus rada teroristu rīcībā esoši masu iznīcināšanas ieroči.
 • Vismaz vienu iestādi katrā valstī norīko kā Eurojust korespondenti terorisma jautājumos, un tā atbild par visas attiecīgās informācijas par kriminālvajāšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un ar tiem saistītajās lietās pieņemtiem spriedumiem nosūtīšanu EurojustŠī informācija ir šāda:
  • personas vai grupas, kas ir kriminālizmeklēšanas vai kriminālvajāšanas objekts, identitāte;
  • kāds ir attiecīgais likumpārkāpums, un konkrēti tā izdarīšanas apstākļi;
  • informācija par tiesas pieņemtiem galīgiem spriedumiem par teroristu nodarījumiem un konkrētiem šo pārkāpumu izdarīšanas apstākļiem;
  • kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;
  • tiesiskās palīdzības lūgumi, kas adresēti citai ES valstij vai ko iesniegusi cita ES valsts, kā arī atbildes uz tiem.
 • Visas ES valstis nodrošina, ka attiecīgā informācija no dokumentiem vai citiem pierādījumiem, kas iegūti, izmeklējot krimināllietu vai sakarā ar tiesvedību krimināllietā, kas saistīta ar teroristu nodarījumiem, cik vien iespējams drīz tiek darīta pieejama citām ES valstīm.
 • Attiecīgos gadījumos valstis izveido kopīgas izmeklētāju vienības izmeklēšanas veikšanai. Citu ES valstu tiesiskās palīdzības un spriedumu izpildes lūgumus ir jānosaka par prioritāti.
 • Lēmumam nevajadzētu apdraudēt personu drošību vai konkrētas izlūkošanas darbības vai traucēt konkrētu lietu izmeklēšanu, un tajā ir jāparedz tikai tas, kas vajadzīgs tā mērķu sasniegšanai.

Padomes Ieteikums 2007/562/EK attiecas uz informācijas apmaiņu ES valstu starpā par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2005. gada 30. septembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2005/671/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem (OV L 253, 29.9.2005., 22.–24. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Ieteikums (2007. gada 12. jūnijs) informācijas apmaiņai par cilvēku nolaupīšanu, ko veic teroristi (OV L 214, 17.8.2007., 9.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.08.2016

Top