Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzturēšanās atļaujas cilvēku tirdzniecības upuriem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzturēšanās atļaujas cilvēku tirdzniecības upuriem

Pagaidu uzturēšanās atļaujas var izsniegt trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai (pēc izvēles) bijuši iesaistīti nelegālās imigrācijas darbībās. Cerams, ka tas mudinās viņus sadarboties ar kompetentajām iestādēm, vienlaikus nodrošinot viņiem atbilstošu aizsardzību.

AKTS

Padomes Direktīva 2004/81/EK (2004. gada 29. aprīlis) par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm.

KOPSAVILKUMS

Pagaidu uzturēšanās atļaujas var izsniegt trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai (pēc izvēles) bijuši iesaistīti nelegālās imigrācijas darbībās. Cerams, ka tas mudinās viņus sadarboties ar kompetentajām iestādēm, vienlaikus nodrošinot viņiem atbilstošu aizsardzību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu nosaka procedūru uzturēšanās atļaujas izsniegšanai un pagarināšanai, nosacījumus uzturēšanās atļaujas nepagarināšanai vai atsaukšanai, kā arī upuriem piemēroto režīmu pirms un pēc atļaujas piešķiršanas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvu piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem neatkarīgi no tā, vai viņi ieradušies ES nelikumīgi. Atļaujas var izsniegt personām, kuras ir sasniegušas pilngadību attiecīgajā ES valstī, un tās var būt piemērojamas bērniem saskaņā ar valstu tiesību aktu nosacījumiem.

Attiecīgās ES valsts kompetentajām iestādēm ir pienākums informēt attiecīgās personas par iespējām, kas tiek piedāvātas saskaņā ar šo direktīvu. Trešo valstu valstspiederīgajiem piešķir nogaidīšanas periodu, kas ļauj viņiem atgūties un izbēgt no nodarījumus izdarījušo personu ietekmes. Tas ļauj viņiem pieņemt vispusīgā informācijā balstītu lēmumu sadarboties vai nesadarboties ar izmeklēšanas iestādēm. Nogaidīšanas perioda laikā:

  • nav iespējams izpildīt pret attiecīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem vērstu izbraukšanas rīkojumu;
  • ja nepieciešams, attiecīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem sniedz palīdzību, lai nodrošinātu viņiem pienācīgus dzīves apstākļus un pieeju neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, kā arī vajadzības gadījumā nodrošina psiholoģisko palīdzību;
  • vajadzības gadījumā nodrošina attiecīgajiem trešo valstu valstspiederīgajiem tulkotāja un tulka pakalpojumus;
  • sniedz attiecīgajiem trešo valstu pilsoņiem bezmaksas juridisko palīdzību, ja tāda paredzēta ar valsts tiesību aktiem.

Kompetentās iestādes novērtē, vai:

  • upura klātbūtne var palīdzēt izmeklēšanā;
  • upuris ir izrādījis skaidru nodomu sadarboties;
  • upuris ir pārtraucis visus sakarus ar personām, kuras tur aizdomās par attiecīgo nodarījumu izdarīšanu.

Ja ir izpildīti iepriekš minētie trīs nosacījumi, izsniedz pagaidu pagarināmu uzturēšanās atļauju, kas derīga vismaz sešus mēnešus. Atļauju var pagarināt, ja arī turpmāk tiek izpildīti attiecīgie nosacījumi. Atļauja dod pieeju darba tirgum, arodmācību programmām un izglītībai saskaņā ar valsts tiesību aktu nosacījumiem.

Uzturēšanās atļauju nepagarina, ja vairs netiek izpildīti šīs direktīvas nosacījumi vai ir izbeigti attiecīgie tiesas procesi. Uzturēšanās atļauju var atsaukt dažādos gadījumos, piemēram, ja upuris atjauno sakarus ar personām, ko tur aizdomās attiecīgo nodarījumu izdarīšanu, pārstāj sadarboties, vai ja pārtrauc tiesas procesus.

ES valstis var pieņemt vai uzturēt labvēlīgākus noteikumus attiecībā uz personām, uz kurām attiecas šī direktīva.

Kaut arī vēl ir jāuzlabo datu vākšana par dažādiem šīs direktīvas aspektiem, divos Komisijas ziņojumos par direktīvas piemērošanu 2010. un 2014. gadā tika konstatēts, ka, iespējams, ES valstīs iespēja izsniegt atļaujas apmaiņā pret sadarbību ar iestādēm netiek pilnībā izmantota.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir jāskata kontekstā ar Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību. Minētā direktīva nodrošina horizontālu tiesisko regulējumu gan ES valstu, gan trešo valstu valstspiederīgajiem, un tā ir pastiprinājusi lielāko daļu Direktīvas 2004/81/EK noteikumu, ieskaitot aizsardzības un palīdzības sistēmu bērniem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/81/EK

6.8.2004.

5.8.2006.

OV L 261, 6.8.2004., 19.-23. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar kompetentajām iestādēm (COM(2010) 493 galīgā redakcija, 15.10.2010.).

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Padomes Direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļauju, ko izdod trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, piemērošanu (COM(2014) 635 final, 17.10.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2015

Top