Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir:

 • uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos civillietās;
 • izveidot ES mēroga noteikumus par juridisko palīdzību;
 • nodrošināt juridiskās palīdzības pieejamību cilvēkiem, kuri to nevar atļauties;
 • veicināt ES valstu sadarbību juridiskās palīdzības jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī direktīva ir piemērojama visām civillietām, tostarp saistībā ar:

 • uzņēmējdarbību;
 • nodarbinātību;
 • patērētāju tiesību aizsardzību.

Tā paredz tiesības uz juridisko palīdzību cilvēkiem, kuri nevar atļauties juridisku pārstāvību. Tā ir paredzēta ES valstu pilsoņiem un ārpussavienības valstu pilsoņiem, kuri dzīvo ES.

Juridiskā palīdzība var ietvert:

 • juridiskas konsultācijas;
 • juridisko palīdzību un pārstāvību tiesā;
 • atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas;
 • atbrīvojumu no noteiktām izmaksām starptautiskās lietās (piemēram, mutiskās un rakstiskās tulkošanas, transporta izdevumi).

Papildus tam ar direktīvu izveido noteikumus par pieprasījumu izskatīšanu.

 • Valsts iestādēm ir pienākums:
  • pārliecināties, ka pieprasītājs saprot, kā tiek izskatīti pieprasījumi;
  • paskaidrot pieprasījuma noraidīšanas iemeslus;
  • dot pieprasītājiem iespēju pārsūdzēt pieprasījuma noraidīšanu.
 • Lai paātrinātu pieprasījumu izskatīšanu, ES valstīm ir jāiesniedz Eiropas Komisijai saraksts, kurā norāda šādu informāciju:
  • iestādes, kas tiesīgas nosūtīt un saņemt pieprasījumus;
  • valodas, kurās tās pieņem pieprasījumus.

Standarta pieprasījumu veidlapas

 • Ar Komisijas Lēmumu 2004/844/EK izveido standarta veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem.
 • Ar Komisijas Lēmumu 2005/630/EK izveido standarta veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai ES valstu starpā.

ES valstīm ir pienākums nodrošināt, ka plašu sabiedrību un profesionālās aprindas informē, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

ES valstis ir tiesīgas paredzēt labvēlīgāku režīmu juridiskās palīdzības pieprasītājiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2003. gada 31. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2004. gada 30. novembrim. Direktīva nav piemērojama Dānijā.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2003/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (OV L 26, 31.1.2003., 41.–47. lpp.)

Direktīvas 2003/8/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti sākotnējā dokumentā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2004/844/EK (2004. gada 9. novembris), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (OV L 365, 10.12.2004., 27.–34. lpp.)

Komisijas Lēmums 2005/630/EK (2005. gada 26. augusts), ar ko ievieš veidlapu juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2003/8/EK (OV L 225, 31.8.2005., 23.–27. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.12.2016

Top