Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Efektīvākas izdošanas procedūras: Eiropas apcietināšanas orderis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Efektīvākas izdošanas procedūras: Eiropas apcietināšanas orderis

Persona, kas paveikusi smagu noziegumu ES valstī, bet dzīvo citā valstī, var tikt izdota pirmajai valstij, lai ātri stātos tiesas priekšā, un tas paveicams ar mazu administratīvo slogu.

AKTS

Padomes pamatlēmums 2002/584/JHA (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm - atsevišķu dalībvalstu paziņojumi, pieņemot pamatlēmumu.

KOPSAVILKUMS

Persona, kas paveikusi smagu noziegumu ES valstī, bet dzīvo citā valstī, var tikt izdota pirmajai valstij, lai ātri stātos tiesas priekšā, un tas paveicams ar mazu administratīvo slogu.

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to uzlabo un vienkāršo tiesu procedūru, lai paātrinātu cilvēku, kas veikuši nopietnu noziegumu, atgriešanu no citas ES valsts.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas apcietināšanas orderis aizstāj izdošanas sistēmu. Tas pieprasa, lai visas valsts tiesas iestādes atzītu citas ES valsts tiesas iestādes prasību un ar minimālām formalitātēm rīkotos norādītajā termiņā. Orderis pieprasa izdot personu tādā veidā, lai:

 • varētu veikt kriminālvajāšanu;
 • personai varētu izpildīt brīvības atņemšanas sodu vai piespiedu līdzekli.

Orderis attiecas uz šādiem gadījumiem:

 • nodarījumiem, kas sodāmi ar cietumsodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli uz laiku, kas ilgāks par 1 gadu;
 • par jau piespriestu sodu vai jau piemērotu drošības līdzekli, kuru ilgums ir vismaz 4 mēneši.

Ordera samērīga izmantošana

ES valstīm jāņem vērā (nepilnīgs saraksts):

 • nodarījuma apstākļi un smaguma pakāpe;
 • iespējamais spriedums;
 • citas darbības, kas nav piespiedu līdzekļi.

Kad indivīds tiek arestēts, viņš/viņa jāinformē par aresta ordera saturu.

Kādos gadījumos ES valstīm jāatsakās rīkoties, saņemot orderi?

 • Ja ES valstī attiecībā uz pieprasīto personu par tām pašām darbībām ir pieņemts galīgs spriedums.
 • Ja ES valstī, kurai tiek lūgts izdot vainīgo, uz nodarījumu attiecas amnestija.
 • Ja personai, par kuru ir izsniegts orderis, ņemot vērā tās vecumu, nevar iestāties kriminālatbildība saskaņā ar izpildes ES valsts tiesībām.

Noteikumi, lai nodrošinātu procesuālās tiesības aresta orderu izpildes procesā.

Tie ir šādi:

 • Direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā;
 • Direktīva 2012/13/ES par subjektu tiesībām būt informētiem par viņu tiesībām;
 • Direktīva 2013/48/ES par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām pēc aizturēšanas sazināties ar ģimeni un darba devējiem.

Iespējas uzlabojumiem

Eiropas Komisijas 2011. gada ziņojumā konstatēts, ka, lai arī Eiropas apcietināšanas orderis ļoti veiksmīgi palīdz ES valstīm cīnīties pret noziedzību, vairākas jomas varētu uzlabot, tostarp:

 • transponēšanu;
 • atbilstošu izmantošanu;
 • samērīgumu;
 • procesuālo tiesību nodrošināšanu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta Eiropas apcietināšanas orderim.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2002/584/JHA

7.8.2002.

31.12.2003.

OV L 190, 18.7.2002., 1.-20. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2009/299/JHA

28.3.2009.

28.3.2011.

OV L 81, 27.3.2009., 24.-36. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/64/ES (2010. gada 20. oktobris) par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā (OV L 280, 26.10.2010., 1.-7. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/13/ES (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV L 142, 1.6.2012., 1.-10. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1.-12. lpp.).

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā kopš 2007. gada ir īstenots Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (COM(2011) 175 galīgā redakcija (11.4.2011.)).

Par Padomes Pamatlēmuma 2002/584/JHA (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 31(2). pantu sniegtais paziņojums (OV L 246, 29.9.2003., 1.-1. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 29.07.2015

Top