Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošība starptautiska mēroga futbola sacensību laikā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošība starptautiska mēroga futbola sacensību laikā

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2002/348/TI — drošība starptautiska mēroga futbola sacensību laikā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Tā mērķis ir nepieļaut un apkarot ar futbolu saistītu vardarbību, un tajā ir izklāstītas metodes kārtības nodrošināšanai futbola sacensību laikā nolūkā nodrošināt Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju drošību.
 • Ar to izveido valsts futbola informācijas centrus nolūkā atvieglot informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un kārtības nodrošināšanu starptautiska mēroga futbola sacensību laikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm ir jāizveido valsts futbola informācijas centri, kas palīdz nodrošināt kārtību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā. Šo centru uzdevums ir:

 • koordinēt un atvieglot policijas starptautisko sadarbību un informācijas apmaiņu;
 • darīt pieejamu informāciju par potenciāli bīstamiem līdzjutējiem;
 • sniegt visu iespējamo palīdzību valsts iestādēm;
 • veikt riska novērtējumu savas valsts klubiem un izlasei un darīt to pieejamu citām ES valstīm.

Pirms un pēc futbola sacensībām, kā arī to laikā, tiek sniegta šāda informācija:

 • stratēģiskā informācija, kas skar visus pasākuma aspektus, īpaši uzsverot ar to saistītos riska faktorus drošības jomā;
 • operatīvā informācija, kas attēlo notikumus pasākuma laikā;
 • taktiskā informācija, kas ļauj pienācīgi uzturēt kārtību un drošību pasākuma laikā, kā arī komentāri pēc pasākuma noslēguma.

Informācija ir konfidenciāla, tā ir jāsniedz savlaicīgi, garantējot drošu personas datu apmaiņu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem.

Padomes 2003. gada Rezolūcijā ES valstis tiek aicinātas apsvērt iespēju personām, kuras iepriekš atzītas par vainīgām vardarbībā futbola sacensību laikā, aizliegt iekļūt futbola stadionos, tostarp paredzot iespēju šādus aizliegumus piemērot arī citās ES valstīs, noteikumu neievērošanas gadījumā piemērojot naudas sodus.

Rokasgrāmatā par policijas starptautisko sadarbību, kas pirmo reizi tika sagatavota 1999. gadā un vēlāk atjaunināta ar Padomes 2006. gada Rezolūciju, ir sniegts šādas informācijas apmaiņas modelis. Rokasgrāmatā ir aprakstīti pasākumi:

 • izlūkdatu vākšanai;
 • apstākļu izpētei;
 • novērošanai;
 • ļaužu masu kontrolei;
 • saziņai ar līdzjutējiem un plašsaziņas līdzekļiem.

Rokasgrāmatā ir izklāstīti arī nosacījumi, saskaņā ar kuriem kārtības sargi var tiešā veidā sniegt palīdzību citās valstīs.

2014. gada Lēmumā Eiropas Komisija un Eiropas futbola asociāciju savienība vienojās stiprināt sadarbību un dialogu, kā arī veikt pasākumus nolūkā pastiprināti vērsties pret vardarbību futbola stadionos. Abas puses vismaz reizi gadā organizē augsta līmeņa divpusējas tikšanās, lai apspriestu sasniegto progresu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2002. gada 9. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts godīgai spēlei un sadarbībai sportā”.

AKTS

Padomes Lēmums 2002/348/TI (2002. gada 25. aprīlis) par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (OV L 121, 8.5.2002., 1.–3. lpp.)

Direktīvas 2002/348/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Rezolūcija (2003. gada 17. novembris) par aizliegumu piekļūt starptautiska mēroga futbola sacensību norises vietām piemērošanu no dalībvalstu puses (OV C 281, 22.11.2003., 1.–2. lpp.)

Padomes Rezolūcija (2006. gada 4. decembris) par atjauninātu rokasgrāmatu, kurā ietverti ieteikumi policijas starptautiskai sadarbībai un pasākumiem, kas paredzēti vardarbības un nekārtību novēršanai un apkarošanai sakarā ar starptautiska mēroga futbola sacensībām, kurās iesaistīta vismaz viena dalībvalsts (OV C 322, 29.12.2006., 1.–39. lpp.)

Komisijas Lēmums (2014. gada 14. oktobris), ar kuru apstiprina Vienošanos par sadarbību starp Eiropas Komisiju un Eiropas futbola asociāciju savienību (UEFA) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.05.2016

Top