Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošība starptautiska mēroga futbola pasākumu laikā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošība starptautiska mēroga futbola pasākumu laikā

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2002/348/TI — drošība starptautiska mēroga futbola pasākumu laikā

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Tā mērķis ir nepieļaut un apkarot ar futbolu saistītu vardarbību, un tajā ir izklāstītas metodes kārtības nodrošināšanai futbola pasākumu laikā nolūkā nodrošināt Eiropas Savienības (ES) iedzīvotāju drošību.
 • Ar to izveido valsts futbola informācijas centrus nolūkā atvieglot informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un kārtības nodrošināšanu starptautiska mēroga futbola pasākumu laikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES dalībvalstīm ir jāizveido valsts futbola informācijas centrs, kas palīdz nodrošināt kārtību starptautiska mēroga futbola pasākumu laikā. Šo centru uzdevums ir:

  • koordinēt un atvieglot policijas starptautisko sadarbību un informācijas apmaiņu;
  • darīt pieejamu informāciju par potenciāli bīstamiem līdzjutējiem;
  • sniegt visu iespējamo palīdzību valsts iestādēm;
  • veikt riska novērtējumu savas valsts klubiem un izlasei un darīt to pieejamu citām ES valstīm.
 • Pirms un pēc futbola pasākumiem, kā arī to laikā, tiek sniegta šāda informācija:

  • stratēģiskā informācija, kas skar visus pasākuma aspektus, īpaši uzsverot ar to saistītos riska faktorus drošības jomā;
  • operatīvā informācija, kas attēlo notikumus pasākuma laikā;
  • taktiskā informācija, kas ļauj plānot atbilstošus pasākumus, lai pienācīgi uzturētu kārtību un drošību pasākuma laikā, kā arī komentāri pēc pasākuma noslēguma.
 • Informācija ir konfidenciāla, tā ir jāsniedz savlaicīgi, garantējot drošu personas datu apmaiņu, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem.
 • Lēmums 2002/348/TI 2007. gadā tika grozīts ar Lēmumu 2007/412/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā.
 • Padomes 2003. gada Rezolūcijā ES valstis tiek aicinātas apsvērt iespēju personām, kuras iepriekš atzītas par vainīgām vardarbībā futbola pasākumu laikā, aizliegt iekļūt futbola stadionos. Tostarp paredzot iespēju šādus aizliegumus piemērot arī citās ES valstīs, noteikumu neievērošanas gadījumā piemērojot naudas sodus.
 • Rokasgrāmatā par policijas starptautisko sadarbību, “ES futbola rokasgrāmatā”, kas pirmo reizi tika sagatavota 1999. gadā un vēlāk atjaunināta ar Padomes 2006. gada 4. decembra, 2010. gada 3. jūnija un 2016. gada 29. novembra rezolūcijām, ir sniegts šādas informācijas apmaiņas modelis.
 • Rokasgrāmatā ir aprakstīti pasākumi:

  • izlūkdatu vākšanai;
  • apstākļu izpētei;
  • policijas novērotāju vai informatoru loma;
  • pūļa kontrolei;
  • saziņai ar līdzjutējiem un plašsaziņas līdzekļiem;
  • nosacījumi, saskaņā ar kuriem kārtības sargi var tiešā veidā sniegt palīdzību citās valstīs.
 • 2014. gada Lēmumā Eiropas Komisija un Eiropas futbola asociāciju savienība (Union of European Football Associations — UEFA) vienojās stiprināt sadarbību un dialogu, kā arī veikt pasākumus nolūkā pastiprināti vērsties pret vardarbību futbola stadionos. Abas puses vismaz reizi gadā organizē augsta līmeņa tikšanās, lai apspriestu sasniegto progresu.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2002. gada 9. maija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2002/348/TI (2002. gada 25. aprīlis) par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (OV L 121, 8.5.2002., 1.–3. lpp.)

Lēmuma 2002/348/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Rezolūcija (2003. gada 17. novembris) par aizliegumu piekļūt starptautiska mēroga futbola sacensību norises vietām piemērošanu no dalībvalstu puses (OV C 281, 22.11.2003., 1.–2. lpp.)

Padomes Rezolūcija par atjauninātu rokasgrāmatu ar ieteikumiem starptautiskai policijas sadarbībai un pasākumiem, kas paredzēti vardarbības un nekārtību novēršanai un kontrolei saistībā ar starptautiska mēroga futbola sacensībām, kurās iesaistīta vismaz viena dalībvalsts (“ES futbola rokasgrāmata”) (OV C 444, 29.11.2016., 1.–36. lpp.)

Komisijas Lēmums (2014. gada 14. oktobris), ar kuru apstiprina Vienošanos par sadarbību starp Eiropas Komisiju un Eiropas futbola asociāciju savienību (UEFA) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2017

Top