Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES Krāpšanas novēršanas koordinēšanas komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES Krāpšanas novēršanas koordinēšanas komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 94/140/EK, ar ko izveido ES Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteju

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteju (Cocolaf), kuras mērķis ir attīstīt sadarbību starp ES valstīm un Eiropas Komisiju, lai novērstu krāpšanu* un attiecīgi sauktu pie atbildības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Komisijas pārstāvis vada Cocolaf, kurā ir divi pārstāvji no katras ES valsts, kuriem var palīdzēt divi kompetento valsts iestāžu pārstāvji.
 • Lai efektīvāk organizētu ciešu un regulāru sadarbību starp ES valstu kompetentajām iestādēm krāpšanas apkarošanas jomā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantu Komisija var lūgt Cocolaf padomu visos jautājumos saistībā ar:
  • tādas krāpšanas un citu nelikumīgu darbību novēršanu un attiecīgu saukšanu pie atbildības, kas var negatīvi ietekmēt ES finanšu intereses;
  • sadarbību starp ES valstīm vai starp ES valstīm un Komisiju nolūkā aizsargāt ES finanšu intereses.
 • Cocolaf atbalsta darbu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), kurš izmeklē korupcijas un amata pienākumu pārkāpumu gadījumus ES iestādēs, kā arī krāpšanu, kas vērsta pret ES budžetu. Cocolaf arī papildina programmu Hercule III, no kuras līdzekļiem finansē projektus, kas cita starpā pastiprina sadarbību krāpšanas apkarošanas jomā starp ES valstīm, Komisiju un OLAF.
 • Cocolaf, vienojoties ar Komisiju, var veidot darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai. Šajā sakarā ir izveidotas šādas četras apakšgrupas:
  • Krāpšanas novēršanas grupa. Tā sekmē sadarbību starp attiecīgajām ES valstu iestādēm un Komisiju, organizējot pieredzes un paraugprakses apmaiņu krāpšanas novēršanas jomā (piemēram:
   • pieredze krāpšanas riska novērtējumu sagatavošanā;
   • informācijas apmaiņa par konstatētajām krāpnieciskajām darbībām;
   • pieredze krāpšanas apkarošanas stratēģiju, politikas vai pasākumu utt. izstrādē un īstenošanā valsts vai nozaru līmenī).
  • Krāpniecisku un cita veida pārkāpumu ziņošanas un analīzes grupa. Tās uzdevums ir konstatēto gadījumu statistiskās analīzes izstrāde un apspriešana, kā arī citu ar 325. pantā minētā ziņojuma sagatavošanu saistīto jautājumu izskatīšana.
  • AFCOS(Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests) grupa. Tā organizē izmeklēšanas jomā starp OLAF un valstu iestādēm notiekošās sadarbības gaitā gūtās pieredzes un paraugprakses apmaiņu saskaņā ar regulu, kas reglamentē OLAF veikto izmeklēšanas darbu (Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013).
  • OLAFkrāpniecības apkarošanas komunikācijas tīkls (OAFCN). Tas apvieno attiecīgo valsts iestāžu un OLAF pārstāvjus un sabiedrisko attiecību speciālistus, lai tie varētu apmainīties ar mediju stratēģijām un sekmēt komunikāciju attiecībā uz krāpšanas novēršanu un atturēšanu no tās.
 • Komisija organizē Cocolaf sanāksmes un nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

KONTEKSTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantā ir noteikts, ka ES valstīm ir pienākums novērst krāpšanu ES līmenī, veicot tādus pašus pasākumus, kādus tās veiktu, lai novērstu krāpšanu, kas apdraud viņu pašu finanšu intereses. Savukārt Komisija atbild par ES budžeta pienācīgu īstenošanu. Tādēļ tika nolemts izveidot komiteju, kas risinātu visus jautājumus, kas saistīti ar krāpšanu, kas vērsta pret ES budžetu.

* GALVENAIS TERMINS

Krāpšana: tīša maldināšana nolūkā gūt finansiālu vai personīgu labumu.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 94/140/EK (1994. gada 23. februāris), ar ko izveido Krāpšanas novēršanas koordinēšanas padomdevēju komiteju (OV L 61, 4.3.1994., 27.–28. lpp.)

Lēmuma 94/140/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.07.2016

Top