Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties citā ES valstī atbilstoši nosacījumiem, kas izklāstīti ES līgumos. Personu brīva pārvietošanās ir viens no ES pamatprincipiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu:

 • daudzos esošos tiesību aktus apkopo vienā tiesību aktā;
 • paredz nosacījumus attiecībā uz ES pilsoņu* un viņu ģimenes locekļu* tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties ES valstu teritorijā (pagaidu kārtībā un pastāvīgi);
 • paredz ierobežojumus iepriekšminētajām tiesībām sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai sabiedrības veselības apsvērumu dēļ;
 • noskaidro nodarbinātu, pašnodarbinātu personu, studentu vai nestrādājošu personu statusu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Visi ES pilsoņi ar derīgu personas apliecību vai pasi var:

 • bez izceļošanas vai ieceļošanas vīzas ieceļot citā ES valstī; tas attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav ES pilsoņi;
 • uzturēties citā ES valstī uz laiku līdz trim mēnešiem, neizvirzot viņiem nekādus nosacījumus un neliekot pildīt nekādas formalitātes;
 • uzturēties citā ES valstī ilgāk nekā trīs mēnešus, ievērojot īpašus nosacījumus un atkarībā no viņu statusa uzņēmējā valstī. Nodarbinātām vai pašnodarbinātām personām nav jāievēro nekādi citi nosacījumi. Studentu un citu nestrādājošu personu, piemēram, pensionāru, rīcībā esošajiem līdzekļiem ir jābūt pietiekamiem viņiem pašiem un viņu ģimenes locekļiem, lai nekļūtu par uzņēmējas valsts sociālās palīdzības sistēmas slogu, un viņiem ir jābūt arī visaptverošam veselības apdrošināšanas segumam;
 • obligāti reģistrēties attiecīgajās iestādēs, ja uzturēšanās laiks ir ilgāks par trim mēnešiem. Viņu ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, ir vajadzīga uzturēšanās atļauja, kas derīga piecus gadus.
 • iegūt pastāvīgas uzturēšanās tiesības, ja likumīgi un nepārtraukti ir uzturējušies uzņēmējā ES valstī piecus gadus. Tas attiecas arī uz viņu ģimenes locekļiem.
 • būt tiesīgi saņemt tādu attieksmi, kas līdzvērtīga tai, kāda ir pret uzņēmējas valsts valstspiederīgajiem. Taču uzņēmējas valsts iestādēm nav pienākuma pirmo trīs uzturēšanās mēnešu laikā piešķirt pabalstus ES pilsoņiem, kuri nestrādā algotu darbu.

Papildus tam:

 • ģimenes locekļi saskaņā ar īpašiem nosacījumiem saglabā tiesības pastāvīgi izturēties valstī gadījumā, ja ES pilsonis nomirst vai pamet valsti;
 • ES pilsoņus vai viņu ģimenes locekļus var izraidīt no valsts, ja to uzvedība būtiski apdraud kādu no sabiedrības pamatinteresēm;
 • vienīgās slimības, ar ko var attaisnot personas pārvietošanās brīvības ierobežojumus, ir slimības, kuras Pasaules Veselības organizācija ir atzinusi par potenciāli epidēmiskām slimībām.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA STĀJĀS SPĒKĀ?

2004. gada 30. aprīlī.

GALVENIE TERMINI

* ES pilsonis: ikviena persona, kurai ir kādas ES valsts valstiskā piederība.

* Ģimenes loceklis: piemēram, laulātais, partneris, ar ko ES pilsonis ir noslēdzis reģistrētas partnerattiecības, un tiešie pēcnācēji vecumā līdz 21 gadam.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2004/38/EK

30.4.2004.

30.4.2006.

OV L 158, 30.4.2004., 77.-123. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES (2014. gada 16. aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (OV L 128, 30.4.2014., 8.-14. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2009) 313 galīgā redakcija, 2009. gada 2. jūlijs)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīva pārvietošanās: piecas darbības, lai panāktu uzlabojumu (COM(2013) 837 final, 2013. gada 25. novembris)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Palīdzot valsts iestādēm cīnīties pret tiesību brīvi pārvietoties ļaunprātīgu izmantošanu: Rokasgrāmata par to, kā ES tiesību aktu par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ietvaros vērsties pret fiktīvām laulībām starp ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem (COM(2014) 604 final, 26.9.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.09.2015

Top