Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro aizsardzība pret viltošanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro aizsardzība pret viltošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2001/887/TI par euro aizsardzību pret viltošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Šī lēmuma mērķis ir nodrošināt, ka izmeklēšanā, kas attiecas uz euro viltošanu, banknotēm, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, tiek veikta saskaņota un efektīva analīze, un ka informācija tiek nosūtīta visām ES valstīm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saistībā ar euro ieviešanu 2002. gada 1. janvārī ar šo lēmumu papildināja virkni esošo noteikumu par euro aizsardzību pret viltošanu, proti:

ES valstis nodrošina, ka euro viltošanas gadījumu izmeklēšanas procesā valstu analīzes centri (VAC) veic vajadzīgās ekspertu analīzes euro banknotēm, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas, savukārt monētu valsts analīzes centri (MVAC) šīs analīzes veic monētām, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas. ES valstis šo ekspertu analīžu rezultātus nosūta Eiropolam (Eiropas Policijas birojam).

ES valstu centrālie biroji, kas atbild par izmeklēšanu, kas attiecas uz euro viltošanu un ar euro viltošanu saistītiem pārkāpumiem, Eiropolam sniedz informāciju par to veikto izmeklēšanu, kā arī no ārpussavienības valstīm iegūtu informāciju. Tiek nosūtīta vismaz šāda informācija:

  • ziņas par iesaistītajām personām;
  • ziņas par pārkāpumiem;
  • apstākļi, kādos pārkāpumi atklāti;
  • aizturēšanas iemesli;
  • saistība ar citām lietām.

Lai sadarbotos izmeklēšanā, kas attiecas uz viltošanu un ar euro viltošanu saistītiem pārkāpumiem, ES valstu kompetentās iestādes izmanto iespējas, ko piedāvā Eurojust.

Ar Komisijas Lēmumu 2005/37/EC izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru, kura uzdevums ir pasargāt euro monētas no viltošanas. Šajā nolūkā tas analizē un klasificē viltotas euro monētas un sniedz palīdzību valstu iestādēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2001. gada 14. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2001/887/TI (2001. gada 6. decembris) par euro aizsardzību pret viltošanu (OV L 329, 14.12.2001., 1.–2. lpp.)

Lēmuma 2001/887/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2001 (2001. gada 28. jūnijs), ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu (OV L 181, 4.7.2001., 6.–10. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Lēmums 2005/37/EK (2004. gada 29. oktobris), ar ko izveido Eiropas Tehnikas un zinātnes centru (ETZC) un paredz tehnisko pasākumu koordinēšanu nolūkā pasargāt euro monētas no viltojumiem (OV L 19, 21.1.2005., 73.–74. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/62/ES (2014. gada 15. maijs) par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (OV L 151, 21.5.2014., 1.–8. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2017

Top