Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (ETST)

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, lai uzlabotu Eiropas Savienības (ES) valstu tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ETST ir neformāla, elastīga struktūra, kuras mērķis ir vienkāršot un stiprināt tiesisko sadarbību starp ES valstīm. Tas veicina saziņu starp dažādu valstu tiesām ar valsts kontaktpunktu tīkla starpniecību.

ETST galvenie uzdevumi ir šādi:

  • veicināt tiesisko sadarbību pārrobežu lietās, piemēram, sniedzot palīdzību dokumentu nodošanā vai pierādījumu iegūšanā;
  • informēt ES pilsoņus par pārrobežu piekļuvi tiesu sistēmai, galvenokārt izmantojot faktu lapas un iedzīvotājiem paredzētus informatīvus materiālus par konkrētiem ES tiesību aktiem, ko publicē ES e-tiesiskuma portālā;
  • izvērtēt un dalīties ar pieredzi par ES tiesību aktu piemērošanu, lai noteiktu nepilnības un meklētu veidus, kā stiprināt ES tiesību aktus.

ETST veido kontaktpunkti un attiecīgas iestādes, kas specializējas citu ES valstu civiltiesībās un komerctiesībās, piemēram:

  • tiesu vai administratīvas iestādes ES valstīs, kas atbild par tiesisko sadarbību;
  • profesionālās apvienības, kas pārstāv juristus, kuri tieši iesaistīti ES civiltiesību un komerctiesību piemērošanā.

Dānija nepiedalās ETST.

ETST darbība ir organizēta, izmantojot regulāras kontaktpunktu sanāksmes, kas galvenokārt notiek Briselē. ETST sekretariātu vada Eiropas Komisija, kas sadarbojas ar kontaktpunktiem saistībā ar tīkla darbu un prioritātēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2002. gada 1. decembra.

KONTEKSTS

* GALVENIE TERMINI

Civiltiesības un komerctiesības: tiesības, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, izņemot krimināltiesības, ģimenes tiesības, bankrota tiesības un mantošanas tiesības.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2001/470/EK (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 25.–31. lpp.)

Lēmuma 2001/470/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.08.2016

Top