Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cīņa pret dokumentu viltošanu — FADO attēlu arhivēšanas sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cīņa pret dokumentu viltošanu — FADO attēlu arhivēšanas sistēma

 

KOPSAVILKUMS:

Vienotā Rīcība 98/700/TI par Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas izveidošanu

KĀDS IR ŠĪS VIENOTĀS RĪCĪBAS MĒRĶIS?

Ar to izveido Eiropas Savienības (ES) tīmekļa attēlu arhivēšanas sistēmu, kuras nosaukums ir FADO (Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē). Tā ļauj ES valstīm ātri apmainīties ar autentisku, viltotu un falsificētu dokumentu attēliem, lai palīdzētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju un viltotu dokumentu izmantošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Sistēma ir daudzvalodu, lietotājdraudzīga un pamatojas uz ļoti stingru kodifikāciju, lai nodrošinātu informācijas standartizāciju un drošību.
 • Katrā ES valstī ir viens centrālais dienests, kam ir saikne ar ES Padomes Ģenerālsekretariātu, bet katra ES valsts var brīvi izveidot savu aizsargātu sistēmu iekšējo datu pārraidei. ES valstī nav tiešas saites starp atsevišķām darbstacijām un Ģenerālsekretariātu. Saikni nodrošina ar valsts centrālā dienesta starpniecību.
 • Tiklīdz informācija ir sniegta Ģenerālsekretariātam, tā pēc iespējas drīzāk jāievada FADO sistēmā. Katra ES valsts ir atbildīga par šo datu pievienošanu savai sistēmai.
 • ES sistēmas izveidošana neliedz ES valstīm izveidot savu valsts sistēmu atbilstoši to valsts robežas drošības un dokumentu pārbaudes prasībām.
 • Sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu šādas konkrētas funkcijas:
  • tā ļauj uz datora ekrāna salīdzināt autentisko dokumentu un viltoto dokumentu;
  • sistēma sniedz centralizētu informāciju par viltošanas metodēm un dokumentu aizsardzības paņēmieniem;
  • sistēma nodrošina savstarpējas norādes, lai lietotājs varētu ātri atrast visu informāciju par dokumentu;
  • sistēma nodrošina paziņojumus par konkrētiem viltotiem dokumentiem.
 • Prioritāte tiek piešķirta ES valstu dokumentiem, kā arī to ārpussavienības valstu dokumentiem, no kurām notiek regulāra imigrācijas plūsma uz ES valstīm.
 • 2014. gada 1. decembrī Apvienotā Karaliste paziņoja Eiropas Komisijai, ka vēlas, lai uz to attiecina šo vienoto rīcību. Tas tika apstiprināts ar Komisijas Lēmumu 2014/858/ES.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ VIENOTĀ RĪCĪBA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 10. decembra.

KONTEKSTS

Arvien pieaugošais autentisku un viltotu imigrācijas dokumentu, piemēram, pasu, uzturēšanās atļauju un vīzu, skaits un arvien sarežģītāku viltošanas metožu izmantošana liek modernizēt līdzekļus, kas paredzēti nelegālās imigrācijas un viltotu dokumentu izmantošanas apkarošanai.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Vienotā Rīcība 98/700/TI (1998. gada 3. decembris), ko Padome pieņēmusi, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par Eiropas attēlu arhivēšanas sistēmas (FADO) izveidošanu (OV L 333, 9.12.1998., 4.–7. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Lēmums 2014/858/ES (2014. gada 1. decembris) par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojumu par tās vēlmi, lai uz to attiecina Savienības tiesību aktus par policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, kuri pieņemti pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kuri nav Šengenas acquis daļa (OV L 345, 1.12.2014., 6.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.08.2016

Top