Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES muitas pārvalžu cieša sadarbība (Neapoles II konvencija)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES muitas pārvalžu cieša sadarbība (Neapoles II konvencija)

 

KOPSAVILKUMS:

Konvencija par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS MĒRĶIS?

 • Ar to aizstāj un pastiprina sākotnējo Neapoles konvenciju, kas tika pieņemta 1967. gadā.
 • Tā aptver valsts iestāžu savstarpējo palīdzību un sadarbību, novēršot, izmeklējot un saucot pie atbildības par Eiropas Savienības (ES) un valstu muitas noteikumu pārkāpumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstu iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā, lai sekmīgi cīnītos pret muitas krāpšanu un starptautisku kontrabandu, kā arī lai sauktu pie atbildības un sodītu likumpārkāpējus.
 • ES muita ietver lauksaimniecības produktu nodevas, saskaņotus akcīzes nodokļus alkoholam, tabakai un minerāleļļai un apgrozījuma nodokli importam no ārpussavienības valstīm. Konvencija neattiecas uz pievienotās vērtības nodokli.
 • Konvencija ir piemērojama valstu muitas noteikumiem, t. sk. noteikumiem par narkotikām, ieročiem un bērnu pornogrāfiju, kā arī nesaskaņotiem akcīzes nodokļiem.
 • Konvencijā ir aplūkoti “pārkāpumi” plašā nozīmē, ieskaitot mēģinājumus izdarīt pārkāpumus un visu veidu piedalīšanos pārkāpumos, piemēram, kūdīšanu uz pārkāpumiem un līdzdalību pārkāpumā, kā arī saistību ar noziedzīgu organizāciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
 • Savstarpēju palīdzību starp muitas iestādēm sniedz pēc pieprasījuma, kurā lūdz sniegt informāciju, veikt novērošanu, izmeklēšanu vai paziņošanu, kā arī bez iepriekšēja pieprasījuma, ieskaitot slēptu novērošanu un spontānu informācijas sniegšanu.
 • Ar pieprasījumiem parasti apmainās visu valstu muitas pārvaldēs nozīmētās galvenās koordinējošās struktūrvienības.
 • Pieprasījumus principā sagatavo rakstveidā, norādot pieprasījuma iemeslu, būtiskos faktus un saistītos noteikumus un tiesību aktus. Tomēr ārkārtas gadījumos tiek pieņemti mutiski pieprasījumi, taču tie ir pēc iespējas ātrāk jāapstiprina rakstiski.
 • Muitas pārvaldēm ir savstarpēji jānodrošina nepieciešamie darbinieki un organizatorisks atbalsts, sadarbojoties tādos pārrobežu jautājumos kā:
  • tūlītēja pakaļdzīšanās — aizdomās turēto personu pārrobežu vajāšana;
  • pārrobežu novērošana;
  • slēpta izmeklēšana;
  • vienotas īpašas izmeklēšanas vienības;
  • kontrolēta piegāde — nelikumīga preču piegāde, kas netiek apturēta uz robežas, lai to varētu izsekot līdz galamērķim.
 • Pārrobežu sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta nelikumīgām darbībām ar narkotiskajām vielām, ieročiem, munīciju, sprādzienbīstamām vielām, kultūras precēm, bīstamajiem un toksiskajiem atkritumiem, kodolmateriāliem un bioloģisko un ķīmisko ieroču ražošanai domātām iekārtām.

Administratīvā sadarbība saistītajās jomās

Papildus sadarbībai saskaņā ar Neapoles konvenciju ES valstu iestādes cieši sadarbojas saistībā ar dažādiem jautājumiem, piemēram, akcīzes nodokli, organizēto noziedzību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, narkotikām, ieročiem un atkritumu pārvadājumiem. Tās arī sadarbojas, lai novērstu ES muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumus.

KOPŠ KURA LAIKA KONVENCIJA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 23. jūnija.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Akts (1997. gada 18. decembris), ar ko, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, izstrādā Konvenciju par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (98/C 24/01) (OV C 24, 23.1.1998., 1. lpp.)

Konvencija, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (OV C 24, 23.1.1998., 2.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1.–16. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 515/97 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Paskaidrojuma ziņojums par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (tekstu apstiprinājusi Padome 1998. gada 28. maijā) (OV C 189, 17.6.1998., 1.–18. lpp.)

ES Nelikumīgas vieglo ieroču un kājnieku ieroču, kā arī to munīcijas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanas stratēģija, Eiropas Savienības Padome, Brisele, 2006. gada 13. janvāris

Padomes Lēmums 2008/39/TI (2007. gada 6. decembris) par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 18. decembra Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (OV L 9, 12.1.2008., 21.–22. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (OV L 190, 12.7.2006., 1.–98. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Padomes Regula (ES) Nr. 389/2012 (2012. gada 2. maijs) par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2073/2004 (OV L 121, 8.5.2012., 1.–15. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Padomes Lēmums (ES) 2016/979 (2016. gada 20. maijs) par Horvātijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (OV L 161, 18.6.2016., 35.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top