Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES uzturēšanās atļauju forma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES uzturēšanās atļauju forma

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 — vienota uzturēšanās atļauju forma ārpussavienības valstu pilsoņiem.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu Eiropas Savienībā (ES) likumīgi dzīvojošiem ārpussavienības valstu pilsoņiem, kā arī atļaujā iekļaujamo informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atļaujām ir jābūt atsevišķam dokumentam kartes formā (sākotnēji tās varēja būt arī uzlīmes, ko piestiprināja pie cita oficiāla dokumenta).

Regulā ir noteikta visas dokumentā iekļaujamās redzamās informācijas forma un saturs, piemēram, personas uzvārds un vārds (šādā secībā), atļaujas derīguma termiņa sākums un beigas, kā arī bezkontakta mikroshēmā glabājamie dati.

Tehniskie priekšraksti attiecas uz atļaujām izmantojamajām krāsām, iespiešanas procesu un metodēm, un materiāliem.

Priekšraksti ietver drošības elementus, lai novērstu viltošanu. Priekšraksti ir slepeni, un tie ir pieejami vienīgi valstu iestādēm, kas atbild par atļauju iespiešanu.

ES valstis pēc saviem ieskatiem var pievienot papildu valsts drošības elementus atbilstoši regulas pielikumā sniegtajam sarakstam ar nosacījumu, ka netiek izmainīts kartes vienotais izskats.

Regula neattiecas uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kas izmanto savas tiesības brīvi dzīvot citā ES valstī, vīzas turētājiem un ārpussavienības valstu pilsoņiem, kas ir atbrīvoti no vīzas prasības un kas drīkst uzturēties ES valstī līdz trim mēnešiem.

Regulu (EK) Nr. 1030/2002 groza ar Regulu (EK) Nr. 380/2008 attiecībā uz biometrisko identifikatoru* iekļaušanu vienotajā uzturēšanās atļauju formā.

Biometriskos identifikatorus izmanto, lai pārbaudītu atļaujas autentiskumu un tās turētāja identitāti. Tie ietver nesenu fotoattēlu un divus pirkstu nospiedumus.

Biometrisko identifikatoru ievākšanas procedūru nosaka saskaņā ar valsts tiesību aktiem un drošības pasākumiem, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību konvencijā un konvencijā par bērnu tiesībām.

Biometrisko identifikatoru datus glabā un aizsargā, lai nodrošinātu šo datu integritāti, autentiskumu un konfidencialitāti.

GALVENIE TERMINI

* Biometriskie identifikatori: vienas vai vairāku personas fizisko pazīmju (pirkstu nospiedumi, sejas struktūra, acs varavīksnene), ko glabā datu nesējā, piemēram, viedkartē, svītru kodā vai dokumentā, izmantošana, lai pārbaudītu dokumenta uzrādītāja identitāti.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs) ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem (OV L 157, 15.6.2002., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.10.2015

Top